พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ได้เมตตาเป็นประธานตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ จังหวัดกาฬสินธุ์

0

              วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ได้เมตตาเป็นประธานตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ จังหวัดกาฬสินธุุ์ พร้อมด้วย พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น และเลขานุการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยได้ผนึกกำลังกับช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา
โดยสนองงานของคณะสงฆ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในส่วนของจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนแก่คณะสงฆ์ในระยะที่ ๓ สนับสนุนโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น โดยคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีลห้า ต้นแบบ จำนวน ๑๘ อำเภอๆละ ๑๒ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๒๑๖ หมู่บ้าน และคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบ ที่ส่งผลให้การดำเนินงานเชิงคุณภาพได้ผลเป็นน่าพึงพอใจยิ่ง โดนเฉพาะบ้านหนองอีบุตร ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง ถือว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีผลงานดีเด่น ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนได้คัดเลือกให้เป็นผู้แทนหมู่บ้านต้นแบบที่มีผลงานดีเด่น ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด มีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนตามเจตนารมณ์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีความรัก สามัคคีปรองดอง มีความสงบสุข ร่มเย็น ด้วยหลักศีลห้า อย่างแท้จริง
ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ณ วัดหนองอีบุตร ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply