ข้อมูลปี ๒๕๖๒-หนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนตะวันออก ภาค ๘

63700537_2353039124966923_2679214622313021440_o62649240_2353041824966653_791702668975276032_o

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานกรรมการ, พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อน ส่วนกลาง , พระสุธีรัตนบัณฑิต กรรมการขับเคลื่อน ส่วนกลาง และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำหนตะวันออก, พระราชรัตนาลงกรณ์ , พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ , พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมี พระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค ๘ , พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ,พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู , พระครูเจติยาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู, พระครูวิชัยธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง , พระครูอุดมธรรมภาณี เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู , พระครูอุดมพัฒนคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เจ้าอาวาสวัดอุดมพัฒนาราม พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด , นายสุภโชค พลาธิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง , นายพันเทพ เสาโกศล นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู , นายสมบัติ พิมสอน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู , นายพระยุง พิสถาน นายกอบต.หนองกุงแก้ว , นายสากล ศรีหงษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด , นายฉลาด โสภา กำนันตำบลหนองภัยศูนย์ , นายเหลี่ยม เห็มกอง ผู้ใหญ่บ้านดอนยานาง พร้อมด้วยข้าราชการอาสาสมัครและประชาชนทั่วไปถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

           ๑.วัดศิลาอาสน์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
๒.วัดอุดมพัฒนาราม บ้านหนองยานาง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองภัยศูนย์ จังหวัดหนองบัวลำภู

โดยทางจังหวัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยใช้กลไกลของมิติทางศาสนาในลักษณะการประสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการทุกภาคส่วน ดำเนินกิจกรรมหลักใน ๓ เรื่องสำคัญคือ ๑.กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล ๕ เพื่อให้การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น การทำบุญตักบาตร ถือศีล ปฏิบัติธรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดตั้ง ชรบ.และอพปร.เป็นต้น ๒.กิจกรรมการดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน เช่นกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีการสวดมนต์และแสดงธรรมเทศนาสัญจรในวันพระ กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓.การลดปัจจัยเสี่ยง เช่น ส่งเสริมให้มีร้าค้าปลอดเหล้า บุหรี่ ภายในหมู่บ้านหรือชุมชน โดยมีการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ โดยเฉพาะปัญหาบุหรี่และสุรา ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาสังคม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และสร้างสุขภาวะทางสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเผยแผ่องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาสู่สังคม โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือการรักษาศีล ๕ เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวีมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด โดยมีการจัดซุ้มนิทรรศการ ซึ่งเอาผลงานของทุกหมู่บ้านในตำบล มาจัดแสดงผลงานที่ได้ทำกันอยู่เป็นประจำในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ศิลปะพื้นบ้านชาวอีสาน การทำเกษตรกรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๑.วัดศิลาอาสน์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

64413871_2353040384966797_2776710856673591296_o64417653_2353040288300140_2242312621770407936_o

๒.วัดอุดมพัฒนาราม บ้านหนองยานาง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองภัยศูนย์ จังหวัดหนองบัวลำภู

64307250_2353041221633380_7815675550445338624_o64411040_2353040971633405_3683150278426624000_o