ข้อมูลปี ๒๕๖๓-อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี
S__17662222

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดธัมมปติฏฐาราม บ.หนองเต่า หมู่ ๑ ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๑๕ ของหนตะวันออก พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ จุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยพระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ และ พระราชวชิรโมลี ที่ปรึกษาคณะทำงานคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ร่วมพิธีพระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล นายอำเภอตระการพืชผล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถวายการต้อนรับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในฐานะ ผู้แทนชุมชน กล่าวถวายรายงาน คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สรุปข้อมูล
120913900_2840454029501185_3951274465428921601_n120894326_2840454389501149_1493425937203775769_n120819960_2840451962834725_332125483000975773_n120823310_2840452419501346_151045626726764021_n120826484_2840452639501324_2816195876696814359_n120866299_2840454206167834_2923953591532073425_n120830075_2840453782834543_8602774205691138470_n120825749_2840453886167866_6433737323371182051_n120925121_2840453196167935_2100199134335654794_n120826450_2840453429501245_8671480472315349796_n120834071_2840452136168041_819588845512513831_n120834071_2840455336167721_7810507800987030508_nศีล5จังหวัดอุบล_๒๐๑๐๐๙_3ศีล5จังหวัดอุบล_๒๐๑๐๐๙_2ศีล5จังหวัดอุบล_๒๐๑๐๐๙ศีล5จังหวัดอุบล_๒๐๑๐๐๙_5120939531_2840452672834654_9041012173824946684_n120825476_2840452002834721_1483908507573597445_n
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดหนองคู ต.หนองคู อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๑๕ ของหนตะวันออก พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ จุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ และ พระราชวชิรโมลี ที่ปรึกษาคณะทำงานคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ร่วมพิธี พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล นายอำเภอน้ำยืน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถวายการต้อนรับ ศิลปินนักร้อง ต่าย อรทัย พบปะ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สรุปข้อมูล
120849493_2840573632822558_6829697868939345651_n120855484_2840573692822552_2276245382145703746_n120826457_2840573962822525_5579035946304854503_n120926718_2840573922822529_3287263914861536695_n120853121_2840572566155998_2644945614274687984_n120832126_2840572489489339_7382370577595669548_n120836654_2840573419489246_2974229258482569815_n120897349_2840573352822586_2377191440775614787_n120837045_2840572752822646_5377844731254135327_n120842035_2840573272822594_4130606557748385126_n120851941_2840572089489379_1855298685081939245_n120908310_2840572536156001_5898738416102028965_n120913440_2840573246155930_4839784775989528306_n120826484_2840572052822716_8493403359954588656_n