ข้อมูลปี ๒๕๖๓-หนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๘

119001826_3032704873504792_3461819175812255383_o

                  ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน ฯ ที่จังหวัดหนองบัวลำภู

                  ช่วงเช้าวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงพื้นที่ ณ บ้านพร้าว หมู่ ๑ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (วัดสระธาตุ) โดยมีคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ และ ฝ่ายฆราวาส ดังนี้
                 – พระธรรมคุณาภรณ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘,
                 – พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง,
                 – พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, เจ้าคณะจังหวัดนครพนม, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก
                 – พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู
                 – พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) และคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู (ธ)
 – พระโสภณภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น กรรมการและเลขานุการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
                 – นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, นายอำเภอโนนสัง และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน พร้อมพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมประเมินผล และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ

            บ้านพร้าว หมู่ ๑ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

119003671_3042422805866332_1306947289821945174_o118842575_3042420662533213_1130505170000648436_o 118958365_3042421862533093_7418642302943639942_o118958618_3042420142533265_235646079307383952_o119200512_3042422695866343_2873346902356922941_o119004288_3042422439199702_7562780252749590960_o119005741_3042421519199794_1117543408017101465_o119019092_3042420532533226_4373403873843151056_o119053712_3042420542533225_3696936785162383349_o119060312_3042420962533183_3532795516034168401_o119062382_3042421242533155_7682340283043753436_o119071902_3042420159199930_5412481069425414564_o119077451_3042422045866408_2633895500702279097_o119082118_3042421712533108_6617885528276087937_o119099472_3042420712533208_732752693507053893_o119123018_3042420825866530_7685576618123824021_o119124591_3042421092533170_2796176522080999174_o119151673_3042419922533287_1745286559843024949_o119174877_3042420379199908_807822285439039292_o119186619_3042422759199670_1246093188420721008_o 119218237_3042421469199799_4748097408822392650_o119434249_3042421565866456_3005773343051448626_o

         พิธีเปิดโครงการฯ และ ถอดบทเรียน ณ  วัดสระธาตุ บ้านพร้าว หมู่ ๑ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

119229445_3042423179199628_9110061491410383429_o119031352_3042424375866175_6742517453765486070_o119064895_3042423315866281_5995809873937960652_o119065437_3042423185866294_5330370294886387881_o119022542_3042423102532969_2723215759252764719_o119126268_3042423745866238_5875669848518818168_o119082449_3042423852532894_8096885807315052341_o119095707_3042424999199446_7639757063476473771_o119105138_3042423999199546_1150241358102165477_o119131382_3042423092532970_7371342186669424881_o

                 ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองกุงคำไฮ หมู่ที่ ๗ (โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ) ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

โดยมีคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายฆราวาส ดังนี้
                 – พระธรรมคุณาภรณ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘,
                 – พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง,
                 – พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, เจ้าคณะจังหวัดนครพนม, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก
                 – พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู
                 – พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) และคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู (ธ)
และ พระโสภณภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น กรรมการและเลขานุการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
พร้อมด้วย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, นายอำเภอโนนสัง และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน พร้อมพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมประเมินผล และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ

119026994_3042425095866103_6379896092572793907_o118949675_3042425582532721_3217435336848357492_o118968853_3042425919199354_6147360837255389259_o119003770_3042425599199386_284290241102371483_o119006001_3042425249199421_2449970068969874686_o119018650_3042426819199264_3149919737503789797_o119024693_3042427069199239_2986212084752276583_o119029730_3042426079199338_1357746356684336368_o119061089_3042425745866038_5683453799946859134_o119068267_3042425379199408_2352689688441803857_o119070853_3042426829199263_2623566175627360802_o119083881_3042427105865902_3410680909000338384_o119090240_3042426415865971_4477085782592625792_o119231392_3042426605865952_920114561581350891_o

            ถอดบทเรียน

119169107_3042427662532513_6755018208108550492_o119268508_3042428055865807_5294166275929779251_o119040146_3042428799199066_2349291564744920634_o119064793_3042427909199155_6139669895028604950_o119065677_3042428675865745_4439213382380037243_o119106169_3042428449199101_4118333757423283458_o119060095_3042428902532389_2384568679096702157_o119126282_3042428665865746_6880695366532528334_o119127454_3042429192532360_8881783320131507214_o119042338_3042429232532356_217708857862370273_o119137861_3042428465865766_34038637455335552_o119194793_3042427749199171_4186615383245689694_o119195699_3042427805865832_1930022583082744666_o119343658_3042429119199034_1915155372436439771_o  119033650_3042428189199127_8081602547931384278_o119078200_3042428295865783_4300274666647953775_o

                 ช่วงบ่าย เวลา ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงพื้นที่ ณ วัดดอนธาตุนรงค์ บ.โนนสัง ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู และ ถอดบทเรียนร่วมกัน

119166616_3042429375865675_7914361751841436726_o119240338_3042430029198943_4202606991915382311_o119221126_3042430079198938_7101141555949742239_o119035838_3042429932532286_5902012393137362465_o119109609_3042429895865623_2571005589853198325_o119167184_3042429575865655_2161890388044171915_o119169504_3042429539198992_4275400377642996537_o119238598_3042429925865620_543961985624220385_o119233825_3042430152532264_8346424447521413839_o