ข้อมูลปี ๒๕๖๒ – ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๑๑

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯส่วนกลาง พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อนโครงการ ส่วนกลาง และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ , พระศรีปริยัติธาดา วัดโพธิ์ย่อย , พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน พระศรีธรรมวงศาจารย์ วัดป่าศรัทธารวม พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมี พระเทพภาวนาวิกรม เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระราชชัยสิทธิสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระศรีสัจญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระศรีธีรพงศ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑ พระปริยัติกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ พระครูปริยัติโพธิสาร เจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์ พระครูชัยสิทธิการโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ ธรรมยุต พระครูสุนทรกิตติคุณ เจ้าคณะตำบลนาฝาย ธรรมยุต พระอธิการเวนิช สุนฺทโร เจ้าอาวาสวัดสมศรี พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

06 07

 

 

 

 

ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิชัย ตั้งเจริญธรรม ปลัดจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ นายทวีศักดิ์ เจือจาน วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ นายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ พ.ต.อ.ภิญโญ สุทธิสาร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอคอนสวรรค์ พ.ต.อ.รัชพล เสริมศรัณย์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดชัยภูมิได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

๑.วัดโพธิ์ บ้านจอก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
          บ้านจอก ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นชุมชนวิถีพุทธ โดยมีวัดโพธิ์ เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านด้านขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ มีการจัดตั้งโครงการงานบุญปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดอบายมุข มีการบูรณาการศีล ๕ ร่วมกับอปต.

0102

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือการสวดสรภัญญะ
๒.ด้านสัมมาชีพ ด้านเกษตรกรรม การทำเกษตรกรรมแบบอินทรีย์และแบบผสมผสาน
๓.ด้านภูมิปัญญา ด้านหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่

๒.วัดสมศรี บ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
          บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ ๑ แบ่งการปกครองออกเป็น ๕ คุ้ม โดยแต่ละคุ้มจะมีคณะกรรมการบริหาร มีการจัดทำข้อตกลง เป็นกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ถือปฏิบัติร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนำปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมาเข้าเวทีประชาคมของหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางแก้ไขแล้วจัดทำเป็นกฏข้อบังคับของหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความสงบสุขของหมู่บ้านและมีการติดป้ายประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งในหมู่บ้านและภายนอกชุมชนได้รับทราบ มีทั้งหมด ๑๕ ข้อ เมื่อมีผู้ละเมิดกฎที่ตั้งไว้ก็มีการลงโทษ

0405

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือ การสวดสรภัญญะ
๒.ด้านสัมมาชีพ เกษตรกรรมไร่นาสวนผสม
๓.ด้านภูมิปัญญา ผ้าไหมโบราณ ผ้าไหมหมักโคลน