ข้อมูลปี ๒๕๖๒-มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๙

64506193_2356663881271114_7466493815927341056_o64506781_2356659084604927_1044954590950195200_o

64700234_2356664421271060_609461464234721280_o

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ , พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อนโครงการ , พระสุธีรัตนบัณฑิต กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก , พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย . พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณาราม , พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ , พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน , พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดทุ่ง พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม . พระสารคามมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม , พระครูพิสัยสารคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม , พระครูโกศลวรคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงยืน , พระครูพิศาลโพธิธรรม เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย , พระครูสุทธิธรรมญาณ เจ้าคณะตำบลเหล่าบัวบาน เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาราม , พระครูสุตธรรมมงคล เจ้าคณะตำบลศรีสุข , พระอธิการสุเนตร กนฺตวีโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายนที มนตริวัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด , นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม , นายฉลอง พึงโคกสูง นายอำเภอเชียงยืน , นายเศรษฐา เณรสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอกันทรวิชัย , นายวีระ ดาวศรี ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานต่างๆ นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและศรัทธ สาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

          ๑.วัดศรีสุทธาราม บ้านหนองล่าม หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  บ้านหนองล่าม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยทางคณะสงฆ์ได้ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยใช้หลักการดำเนินงาน คือบวร บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีวัดศรีสุทธาราม เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้นำแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน เพื่อให้เกิดความั่นคงและยั่งยืนสืบไป อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือหมอลำ กลองยาว ๒.ด้านสัมมาชีพ ทำปลาร้าหมัก ทอเสื่อกก กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ๓.ด้านภูมิปัญญา การถนอมอาหารและการแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม จุดเด่น มีการประกาศธรรมนูญชุมชน เรื่องมาตรการปลอดเหล้างานศพ โดยได้จัดทำมาแล้วเป็นเวลา ๕ ปีต่อเนื่องจนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย

               64424736_2356669414603894_7482746088139522048_o64711766_2356669044603931_2099696338626150400_o

65072988_2356670101270492_5765600437868691456_o          ๒.วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หมู่บ้านบ้านลาด เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่ยาวนานกว่า ๒๐๐ ปี วิถีชุมชนชีวิตเป็นสังคมชนบท นับถือศาสนาพุทธ เป็นสังคมแบบพึ่งพิงช่วยเหลือซี่งกันและกันมีความสัมพันธ์แบบเครื่องญาติ มีการกำหนดพันธกิจของหมู่บ้านเช่น ส่งเสริมหลักคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชานชน เป็นต้น อาชีพที่เป็นอาชีพหลัก คือเกษตรกรรม หัตถกรรมและเลี้ยงสัตว์ วัฒนธรรมประเพณี การปฏิบัติตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งเป็นประเพณีการทำบุญที่หมุนเวียนไปตลอดทั้ง ๑๒ เดือน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนและครอบครัว จุดแข็งของหมู่บ้านคือ ธรรมนูญชุมชนที่มีการประกาศเป็นวาระของหมู่บ้านคือการงดเหล้าในงานบุญประเพณีต่างๆ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือหมอลำ กลองยาว ๒.ด้านสัมมาชีพ การทอผ้าไหม  ๓.ด้านภูมิปัญญา การจักสาน

64737022_2356664551271047_2149668648187330560_o64940545_2356659341271568_3113665424890265600_o