ข้อมูลปี ๒๕๖๒ – สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๑๑

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย – พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง – พระสุธีรัตนบัณฑิต กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย – พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก – พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย – พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณาราม- พระศรีธรรมวงศาจารย์ วัดป่าศรัทธารวม – พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ – พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งมี – พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ วัดศาลาลอย – พระศรีวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ – พระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ – พระมหาเจริญสุข คุณวีโร รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ – พระครูธำรงศีลคุณ รักษาการเจ้าคณะอำเภอปราสาท – พระครูบุญเขตวรคุณ เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี – พระมหาสิงห์ ญาณิสฺสโร ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ธรรมยุต – พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ เจ้าคณะตำบลปราสาททนง เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ – พระอธิการวสุบิน สุธีโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีธาตุ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

           02 02

ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี – นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ – นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินร์ – นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ – นายปกรณ์ ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท – นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

๑.วัดสว่างอารมณ์ หมู่บ้านทะนง หมู่ที่ ๑ ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
          บ้านทนง เมื่อสมัยขอมเรืองอำนาจประชาชนอพยพมาจากสาธารณรัฐกัมพูชา ได้มาตั้งรกรากอยู่ในแถวนี้ เพราะเห็นทำเลเหมาะสมมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ เมื่อมีชาวบ้านมาอยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้หารือกัเรื่องการจัดตั้งหมู่บ้าน ทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าให้ชื่อว่าหมู่บ้านทนง ด้วยลักษณะหมู่บ้านมีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางหมู่บ้าน และมีต้นประดู่ใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน เลยตั้งชื่อว่าหมู่บ้านทะนง (ซึ่งต้นประดู่ชาวเขมรเรียกว่าเดอมทน๊วง) ซึ่งมีวัดสว่างอารมณ์ เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่ประกอบกิจทางพระพุทธศานา โดยมีพระปลัดวัชระ วชิรญาโร เป็นเจ้าอาวาส
โครงการและกิจกรรมที่หมู่บ้านได้ดำเนินการตามหลักศีล ๕
– โครงการกีฬาต้านยาเสพติด – โครงการหมู่บ้านสีขาว – โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด – โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง – กลุ่มจิตอาสาพัฒนาสังคม เป็นต้น – การจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ – การจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ เป็นต้น
มีการดำเนินการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบูรณการกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางพระปลัดวัชระ วชิรญาโณ เป็นศุนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งโครงการศีล ๕ และอปต.

0506

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
          ด้านอาชีพ การทำเกษตรกรรม กสิกรรม การเลี้ยงไก่ ด้านภูมิปัญญา ผ้าไหมทอมือ เครื่องจักสาน การแปรรูปสมุนไพร ด้านวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้านและการรำตรต การเจรียง การร้องกันตรึม ประเพณีบวงสรวงโบราณสถาน ปราสาททะนง ด้านการท่องเที่ยว โบราณสถานปราสาททนง อาชีพหลักและสินค้าที่สร้างรายได้ ผ้าไหมทอมือ เสื่อกก เปลญวณ

0809

๒.วัดโพธิ์ศรีธาตุ บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
          บ้านธาตุ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ของตำบลธาตุ เดิมเป็นเมืองขอมมีการปกครองผ่านมาหลายยุคหลายสมัย มีพระยาขอมได้ตั้งต้นเป็นใหญ่สร้สงกำแพงเป็นคูหินล้อมรอบเขตเมืองไว้ จนเมือพ.ศ.๒๓๒๕ สมันต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีชนกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากเขตยโสธร มาพบบริเวณนี้เห็นว่าเป็นเมืองเก่าทีทมีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและเรียกว่าชื่อบ้านว่า บ้านธาตุ มีวัดโพธิ์ศรีธาตุ เป็นวัดประจำหมู่บ้าน
กิจกรรมและโครงการที่หมู่บ้านได้ดำเนินการตามหลักศีล ๕
– โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
– โครงการศาสตร์พระราชา
– ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
– กองทุนหมู่บ้าน

07

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
          ด้านอาชีพ สินค้าเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ ด้านภูมิปัญญา การทำแหนม การทำบายศรี ด้านศิลปวัฒนธรรมม การฟ้อนรำ เต้นคองก้า กันตรึม ด้านการท่องเที่ยว ป่าหินล้ม วัดโพธิ์ศรีธาตุ อาชีพหลักและสินค้าที่สร้างรายได้ แหนม ปุ๋ยอินทรีย์ สินค้าเกษตรและสมุนไพร

1011