ข้อมูลปี ๒๕๖๓ – ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี
122625858_1025214277905909_7485331906263164997_n

๑. บ้านเสี้ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มี ๔๕๓ ครัวเรือน ประชากร ๑,๒๙๑ คน มีโครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการ ๘ กิจกรรม
ด้านสาธารณสุข มีผู้ป่วยติดเตียง ๗ ราย มีผู้อยู่คนเดียว/ผู้พิการ ๑๐ คน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดูแลตามสมควร
การส่งเสริมการรักษาศีล ๕ มีกิจกรรมที่ทำขึ้นที่เป็นการตอบโจทย์ศีลแต่ละข้อได้ครบทุกข้อ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามีตลอดทั้งปี
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านคือ ด้านศีลปะวัฒนธรรม ได้แก่ วงกลองยาว ด้านอาชีพ ผลิตภัณฑ์มี จักสาน การทำนาปีและนาปัง ด้านภูมปัญญาไดแก่ การทำขวัญนาค,สู่ขวัญข้าว,บายศรีสู่ขวัญ ด้านท่องเที่ยว ได้แก่ ประเพณีวันลอยกระทง เป็นต้นผู้เป็นปราชญ์ท้องถิ่น มี ๘ คน พอสมควรแก่ท้องถิ่น
การขับเคลื่อนงานหน่วย อ.ป.ต. ๘ ด้าน ยังดำเนินการต่อไปตามสถานการณ์
นอกจากนี้ มีการก่อตั้งก่อทุนการเงินในหมู่บ้านจำนวน ๔ กองทุน มี กองทุนเงินล้าน กองทุนเงินออมวันล่ะบาท กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน และกองทุนหมู่บ้านพัฒนาสตรี ลดอัตราเสี่ยงในการประกอบอาชีพทุจริต โดยมีระบบการบัญชีที่สมบูรณ์แบบ มีการปันผลกำไรคืนให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ร่วมถึงโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น
122554092_2860894624123792_7578928635010232995_n122540737_2860896027456985_853376380357056411_n122525602_2860895324123722_7030624518556692031_n122576770_2860895390790382_3620003521836056577_n122847239_2860895134123741_6364096935552009692_n122954524_2860898017456786_566564180687558911_n122543238_2860897967456791_9167469057213299415_n123041283_2860897814123473_6412839147481135551_n
๒. บ้านหนองรี หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี มี ๓๑๒ ครัวเรือน ประชากร ๑,๑๐๔ คน มีโครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการ ๘ กิจกรรม
ด้านสาธารณสุข มีผู้ป่วยติดเตียง ๓ ราย มีผู้อยู่คนเดียว/ผู้พิการ ๙๐ คน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดูแลตามสมควร
การส่งเสริมการรักษาศีล ๕ มีกิจกรรมที่ทำขึ้นที่เป็นการตอบโจทย์ศีลแต่ละข้อได้ครบทุกข้อ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามีตลอดทั้งปี
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านคือ ด้านพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิจกรรมธรรมสัญจร กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา กิจกรรมเข้าปริวาส กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมทอดกฐินออกพรรษา กิจกรรมทำบุญตักบาตรกลางหมู่บ้าน กิจกรรมทำบุญข้าวประดับดิน ประเพณีลอยกระทง ด้านวัฒนธรรม ไก้แก่ การฟ้อน/หมอลำ ด้านอาชีพ การจักสาน/ทอผ้า ด้านภูมิปัญญา ได้แก่ สมุนไพร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น
ผู้เป็นปราชญ์ท้องถิ่น มี ๔ คน พอสมควรแก่ท้องถิ่น
การขับเคลื่อนงานหน่วย อ.ป.ต. ๘ ด้าน ยังดำเนินการต่อไปตามสถานการณ์
นอกจากนี้ มีการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน/พิพิธภัณฑ์ การให้ทุนและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การตั้งกรรมการสิ่งแวดล้อม/การจัดการขยะหมู่บ้าน การพัฒนาระบบจัดการขยัและของเสียในพื้นที่หมู่บ้าน การจัดพื้นที่นันทนาการ เช่น สวนสาธารณะ/ป่า ชุมชน การจัดตั้งโรงเรียนชมรมผู้สูงอายุ เพื่อดูแลผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น
122463684_2860901644123090_6840539802281844439_n122446744_2860904040789517_4694927511436536022_n122474087_2860901894123065_8234315199008237006_n122703798_2860902207456367_5198900657670973314_n122711015_2860903554122899_7486432771477799218_n122793236_2860903094122945_5665560138982699239_n122846540_2860904224122832_5054034599812478008_n122998770_2860904094122845_4229414107748975842_n