ข้อมูลปี ๒๕๖๓ – ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา
122445233_808327786598616_1302950877957782322_n

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดหงษ์ทอง ต.สองคลอง. อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๒๔ ของหนตะวันออก พระราชเวที ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒ ร่วมพิธี พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์จุดธูปเทียน นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถวายการต้อนรับ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถาม และสรุปข้อมูล
122893687_2861910134022241_5277756637259588533_n122982727_2861910257355562_4205431705572952532_n122725448_2861910377355550_6225535682820675469_n122704927_2861911057355482_7816778961047015674_n122902624_2861914524021802_8256399217108521034_n123137558_2861910944022160_3061569440427467020_n122970687_2861913950688526_9178993618030568687_n122581615_2861913804021874_7351025736278860589_n

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดผาณิตาราม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๒๔ ของหนตะวันออก พระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒ และ พระราชเวที ร่วมพิธี พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์จุดธูปเทียน นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และให้ศีล นายอำเภอบ้านโพธิ์ กล่าวถวายการต้อนรับ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถาม และสรุปข้อมูล
122898142_2861953574017897_8038264535644836782_n122753793_2861953387351249_7378225168241330176_n122760656_2861953810684540_5534933988622407425_n123004043_2861953767351211_8329224693837067131_n122592938_2861952107351377_776477631137808156_n122683059_2861952170684704_3456946492932409735_n122699339_2861952767351311_5801668191593534053_n122704715_2861956767350911_8432396446294637875_n122731735_2861951580684763_4438386101200764926_n122789714_2861952237351364_4051420965810863127_n122843218_2861951654018089_246144565024751820_n122703228_2861956654017589_342897849284827422_n