ข้อมูลปี ๒๕๖๓-มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
S__3760669

              วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดศรีสะอาด ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการส่วนกลาง และพระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการหนตะวัน พร้อมด้วยคณะกรรมการหนตะวันออก ลงพื้นลงที่ตรวจเยี่ยมด้วย การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๖ ของหนตะวันออก พระศรีสุทธิเวที ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก ให้ศีล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถวายการต้อนรับ กำนันเป็นผู้แทนชุมชน กล่าวถวายรายงาน คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถามข้อมูล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน นายกอบต. ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล
119928187_2827690014110920_1503160225467460410_n 119886761_2827690084110913_4551595436610003543_n120075307_2827689184111003_4789223859261222066_n119978063_2827690347444220_253564983935241996_n120103936_2827690120777576_7311251530278485440_n119982786_2827689574110964_8969874730087720878_nS__7962666S__7962667S__7995430120193582_2827688537444401_1299463066694107037_n120064479_2827689760777612_5007086020308479529_n119992871_2827688644111057_3308798886556615815_n

S__7995457_0S__7995476119892684_2827692134110708_7234994009978119199_n119960409_2827689674110954_4116800207213871955_n119968483_2827692197444035_7049911522164650485_n120013540_2827690414110880_6626936646734740976_n120038282_2827688307444424_8229080297739755648_n120064917_2827690250777563_7289496512901056248_n120108929_2827689070777681_7666452576407400182_n120127861_2827689140777674_8336289221917704218_n120128513_2827688880777700_6910813451065770649_n120129304_2827689030777685_3059051163872249465_n

                วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดสว่างชมพู ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการส่วนกลาง และพระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการหนตะวัน พร้อมด้วยคณะกรรมการหนตะวันออก ลงพื้นลงที่ตรวจเยี่ยมด้วย การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๖ ของหนตะวันออก พระศรีสุทธิเวที ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก ให้ศีล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถวายการต้อนรับ กำนันเป็นผู้แทนชุมชน กล่าวถวายรายงาน คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถามข้อมูล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน นายก อบต. ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล
120138020_2827717974108124_7740040914925237946_n119985856_2827718817441373_5518671491038688969_n119937150_2827717564108165_4441511975529582371_n119980123_2827718147441440_4548575775499636081_n119973106_2827720790774509_3672611663480575432_n120035742_2827720724107849_5500510178322057585_n120027954_2827717597441495_5928022108625615734_n120048972_2827717740774814_7398264912872998011_n120041241_2827720247441230_6625352333088807864_n120146040_2827718967441358_8423017421649543455_n119973296_2827717644108157_8236693022123852032_n120042711_2827722480774340_7500686280112168175_n