ข้อมูลปี ๒๕๖๓-กาฬสินธุ์

                                                                        จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
๑. วัดอโศกราม ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๗ ของหนตะวันออก พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก ให้ศีลผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวถวายการต้อนรับ กำนันเป็นผู้แทนชุมชน กล่าวถวายรายงาน คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถามข้อมูล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน นายก อบต. ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล
12
24 9
18 20
21 19
23 6  3457810111213141516222526272829

๒. วัดสว่างโพธิ์ชัย ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๗ ของหนตะวันออก พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก ให้ศีล นายอำเภอสมเด็จ กล่าวถวายการต้อนรับ ปลัดเทศบาลตำบลมหาไชย เป็นผู้แทนชุมชน กล่าวถวายรายงาน คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถามข้อมูล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล
119980724_2825818267631428_8640203708531226383_n119708315_2825818427631412_4444455192905818156_n
119873286_2825819940964594_997727192744316037_n 119885834_2825819420964646_6207387694429067206_n119733479_2825819260964662_442445086616284636_n119769504_2825818580964730_2452977208199036859_n 119707677_2825818627631392_1936215100786891539_n119891702_2825818457631409_3603272486048828308_n119943442_2825818737631381_4726213944479689578_n119970780_2825819070964681_2408793496022363105_n