ข้อมูลปี ๒๕๖๓-สกลนคร

                                                                             จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดหนองสะไน ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๗ ของหนตะวันออก พระเทพโสภณ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘ เป็นประธานจุดธูปเทียน และนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวถวายการต้อนรับ ผู้แทนชุมชน กล่าวถวายรายงาน คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถามข้อมูล นายอำเภอกุดบาก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล
ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_6ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_11 - สำเนาศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_12ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_17ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_26ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_60 - สำเนาศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_68 - สำเนาศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_70ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_71 - สำเนาศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_76ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_80ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_81 - สำเนาศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_93 - สำเนาศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_95ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_99ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_108ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_109ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_112ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_129ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_132 - สำเนาศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_138ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_156 - สำเนาศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_159ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_164ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_167 - สำเนาศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_170 - สำเนาศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_173ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_176

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดพระธาตุเชิงชุม ต.พระธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๗ ของหนตะวันออก พระเทพโสภณ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘ เป็นประธานจุดธูปเทียน และนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวถวายการต้อนรับ ผู้แทนชุมชน กล่าวถวายรายงาน คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถามข้อมูล นายอำเภอกุดบาก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล
ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_119 ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_118ศีล5จังหวัดสกลนคร_๒๐๐๙๓๐_104 - สำเนา