ข้อมูลปี ๒๕๖๒-ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๙

64631829_2355955271341975_8270986034221678592_o64804993_2355953878008781_2030029039917334528_o

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานกรรมการ, พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อน ส่วนกลาง และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก , พระเทพเมธี รก.เจ้าคณะภาค ๙ วัดอรุณราชวราราม , พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย . พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณาราม , พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต . พระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น , พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น , พระศรีสุทธิเวที เลขานุการเจ้าคณธภาค ๙ , พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น , พระครูสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง , พระครูถาวรพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดนวการาม , พระครูปริยัติสารกิจ เจ้าคณะอำเภอกระนวน , พระมหาทูลทองใจ อิสฺสโร เจ้าอาวาสวัดมธุวัณโณวาส พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง , นายนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน , นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น , พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานต่างๆ นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่
          ๑.วัดนวการาม บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
บ้านโคกใหญ่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยทางคณะสงฆ์ได้ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยใช้หลักการดำเนินงาน คือบวร บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีวัดนวการาม เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้นำแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน เพื่อให้เกิดความั่นคงและยั่งยืนสืบไป อัตลักษณ์ที่โดดเด่น  ๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือการทำแคนและเป่าแคน ดีดพิณ ตีกลอง ๒.ด้านสัมมาชีพ ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่อ้อย มันสำปะหลังและทำนา  ๓.ด้านภูมิปัญญา การจักสาน การทอผ้าไหม พรมเช็ดเท้า หมอพราหมณ์ หมอสมุนไพร  จุดเด่น มีการประกาศธรรมนูญชุมชน เรืองมาตรการการลด ละ เลิก อบายมุข ในงานบุญงานพิธีประเพณีต่างๆ
         64537762_2355955254675310_3456709822940971008_n64836115_2355955454675290_4405331677581148160_o

64467020_2355954144675421_3680509736828010496_o          ๒.วัดมธุวัณโณวาส บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  หมู่บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ ๑ เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่ยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี วิถีชุมชนชีวิตเป็นสังคมชนบท นับถือศาสนาพุทธ เป็นสังคมแบบพึ่งพิงช่วยเหลือซี่งกันและกันมีความสัมพันธ์แบบเครื่องญาติ อาชีพที่เป็นอาชีพหลัก คือเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและหัตถกรรม วัฒนธรรมประเพณี คือความเชื่อเป็นการผสมผสานแนวคิดของศาสนาพุทธ พราหมณ์และการนับถือผี และยังมีการสืบทอดรักษาไว้ในชุมชน เช่นการทำบั้งไฟ การร้องสรภัญญะ การปฏิบัติตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งเป็นประเพณีการทำบุญที่หมุนเวียนไปตลอดทั้ง ๑๒ เดือน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนและครอบครัว จุดแข็งของหมู่บ้านคือ ธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี ซึ่งนายอำเภอกระนวนเป็นผู้คิดค้นขึ้นในสมัยยังดำรงตำแหน่ง เป็นปลัดอำเภอ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือหมอลำ กลองยาว  ๒.ด้านสัมมาชีพ การทำผลไม้แปรรูปตามฤดูกาล  ๓.ด้านภูมิปัญญา การจักสาน ทำลูกประคบ

64405099_2355957554675080_5384421390269022208_o65230711_2355954708008698_8732674256669769728_o

64458838_2355957148008454_2476817355095670784_o