ข้อมูลปี ๒๕๖๓-มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๙

119047418_3047062352069044_2051786552128364803_o

               ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน ฯ ที่จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๓ 

             ลงพื้นที่แห่งที่ ๑ ณ วัดขุนพรหมดำริ (บ้านอุปราช) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

IMG_1791 ตรวจศีล ๕ มหาสารคาม_๒๐๐๙๑๗_45

ตรวจศีล ๕ มหาสารคาม_๒๐๐๙๑๗_47  ตรวจศีล ๕ มหาสารคาม_๒๐๐๙๑๗_46

ตรวจศีล ๕ มหาสารคาม_๒๐๐๙๑๗_50 ตรวจศีล ๕ มหาสารคาม_๒๐๐๙๑๗_49

IMG_2007 IMG_1991

ศีล5จังหวัดขอนแก่น_๒๐๐๙๑๕_1 ศีล5จังหวัดขอนแก่น_๒๐๐๙๑๕_2           วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงพื้นที่แห่งที่ ๑ ณ วัดขุนพรหมดำริ (บ้านอุปราช) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามโดยมีคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ และ ฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย ดังนี้

                คณะกรรมการส่วนกลาง
                – พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ
                – พระเทพปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะภาค ๔, รองประธานการขับเคลื่อนโครงการฯ
                – พระราชรัตนาลงกรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง, เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
                – พระศรีสมโพธิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง, เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๔
                – พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร, เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว

               คณะกรรมการประจำหนตะวันออก
                – พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, เจ้าคณะจังหวัดนครพนม, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก
                – พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม
                – พระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) และคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม (ธ)
                – พระโสภณภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น กรรมการและเลขานุการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

119432001_3049942275114385_5460387515667243586_oIMG_1889
                พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, นายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์ นายอำเภอเมืองมหาสารคาม, พร้อมด้วยส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และพุทธศาสนิกชนทุกคน ได้ร่วมกันทำโรงทาน เพื่อมาสนับสนุน ให้กำลังใจ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชุมชนในตำบล, ในอำเภอ ร่วมพิธีเปิดโครงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนกลางและระดับตำบล

จากนั้น คณะกรรมการส่วนกลาง ได้สอบถามผลการดำเนินการตามโครงการและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้นโยบายและข้อเสนอแนะในการทำงานเชิงบูรณาการของภาครัฐกับคณะสงฆ์ สู่ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมในหมู่บ้าน ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หมู่บ้านที่ ๒ ณ บ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

วัดบ้านดงน้อย อ.นาดูน_๒๐๐๙๑๗_55 วัดบ้านดงน้อย อ.นาดูน_๒๐๐๙๑๗_58ตรวจศีล ๕ มหาสารคาม_๒๐๐๙๑๗_56 ตรวจศีล ๕ มหาสารคาม_๒๐๐๙๑๗_53วัดบ้านดงน้อย อ.นาดูน_๒๐๐๙๑๗_6วัดบ้านดงน้อย อ.นาดูน_๒๐๐๙๑๗_15วัดบ้านดงน้อย อ.นาดูน_๒๐๐๙๑๗_8วัดบ้านดงน้อย อ.นาดูน_๒๐๐๙๑๗_4