คำสั่งคณะกรรมการ

คำสั่งคณะกรรมการ

………ด้วยเจ้า ประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการข้บเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” ระยะที่ ๓ ประจำหนต่างๆตามเขตปกครองคณะสงฆ์ไทย
………ซึ่งระยะที่ ๓ นี้ เป็นการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณจึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อน และการติดตามผลอย่างใกล้ชิด มีคณะกรรมการ ประจำหนต่างๆ ดังนี้

 

คำสั่งประธานกรรมการอำนวยการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ระยะที่ ๓ )

 

k1

kk1

๑. พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการ
๒. พระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองประธานกรรมการ
๓. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี รองประธานกรรมการ
๔. พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวันครปฐม กรรมการ
๕. พระราชวัลภาจารย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี กรรมการ
๖. พระมหาศาสนมุนี คณะเลขานุการผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการ
๗. พระศรีสมโพธิ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๔ กรรมการ
๘. นายณรงศ์เดช  ชัยเนตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กรรมการ
๙. นายดำรงศักดิ์  เกตุแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กรรมการ
๑๐. นายชยพล   พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาวจุไรรัตน์   มีศิริ เจ้าพนักงานเผยแผ่ประชาสัมพนัธ์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งคณะกรรมการ

………ด้วยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ ประจำหนต่างๆ ตามเขตปกครองคณะสงฆ์ไทย
………ซึ่งระยะที่ ๓ นี้เป็นการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ จึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อน และการติดตามผลอย่างใกล้ชิด มีคณะกรรมการประจำหนต่างๆ ดังนี้

คำสั่งประธานกรรมการอำนวยการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท ์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ระยะที่ ๓ ) ประจำหนกลาง

k2

๑. พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการ
๒. พระธรรมปิฎก วัดพระพุทธบาท กรรมการ
๓. พระราชวิสุทธิเมธี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กรรมการ
๔. พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรรมการ
๕. พระราชสารสุธี วัดตรีทศเทพ กรรมการ
๖. พระปัญญารัตนาภรณ์ วัดชัยมงคล กรรมการ
๗. พระรัตนเวที วัดกุยบุรี กรรมการและเลขานุการ

 


คำสั่งคณะกรรมการ

………..ด้วยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ ประจำหนต่างๆ ตามเขตปกครองคณะสงฆ์ไทย
………ซึ่งระยะที่ ๓ นี้เป็นการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ จึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและการติดตามผลอย่างใกล้ชิด มีคณะกรรมการประจำหนต่างๆ ดังนี้
คำสั่งประธานกรรมการอำนวยการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ระยะที่ ๓ ) ประจำหนเหนือ

k3

๑. พระธรรมมังคลาจารย์             วัดพระธาตุศรีจอมทอง                                   ประธานคณะกรรมการ
๒. พระพรหมเมธี                        วัดสัมพันธวงศ์                                                       กรรมการ
๓. พระธรรมเสนาบดี                  วัดพระธาตุดอยสุเทพ                                             กรรมการ
๔. พระราชปัญญาเวที                วัดตากฟ้า                                                              กรรมการ
๕. พระราชปัญญาโมลี                วัดพระธาตุหริภุญชัย                                               กรรมการ
๖. พระโพธิญาณรังสี                   วัดอนาลโยทิพยาราม                                             กรรมการ
๗. พระราชสิงหวรมุนี                   วัดพระสิงห์                                                   กรรมการและเลขานุการ


 คำสั่งคณะกรรมการ

……….ด้วยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ ประจำหนต่างๆ ตามเขตปกครองคณะสงฆ์ไทย
……….ซึ่งระยะที่ ๓ นี้เป็นการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ จึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและการติดตามผลอย่างใกล้ชิด มีคณะกรรมการประจำหนต่างๆ ดังนี้
 คำสั่งประธานกรรมการอำนวยการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ระยะที่ ๓ ) ประจำหนตะวันออก

๑. พระเทพสิทธิญาณรังษี         วัดโสธรวราราม                              ประธานคณะกรรมการ
๒. พระเทพวรมุนี                       วัดพระธาตุพนม                                        กรรมการ
๓. พระเทพสิทธิโสภณ              วัดพระธาตุเชิงชุม                                    ..กรรมการ
๔. พระราชรัตนาลงกรณ์            วัดโพธิ์ชัย                                                กรรมการ
๕. พระศรีกิตติเมธี                     วัดเทพนิมิตร                                            กรรมการ
๖. พระศรีธรรมวงศาจารย์          วัดป่าศรัทธาราม                                      ..กรรมการ
๗. พระโสภณพัฒนบัณฑิต        วัดธาตุ                                         กรรมการและเลขานุการ


 คำสั่งคณะกรรมการ

               ด้วยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ ประจำหนต่างๆ ตามเขตปกครองคณะสงฆ์ไทย
ซึ่งระยะที่ ๓ นี้เป็นการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ จึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและการติดตามผลอย่างใกล้ชิด มีคณะกรรมการประจำหนต่างๆ ดังนี้
คำสั่งประธานกรรมการอำนวยการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ระยะที่ ๓ ) ประจำหนใต้

 

k5

          ๑. พระพรหมจริยาจารย์                    วัดกระพังสุรินทร์                              ประธานคณะกรรมการ
๒. พระเทพปัญญาโมลี                     วัดประชุมโยธี                                          กรรมการ
๓. พระราชพิศาลสุธี                         วัดโพธิการาม                                           กรรมการ
๔. พระวิจิตรธรรมนิเทศ                    วัดราชบูรณะ                                             กรรมการ
๕. พระศรีธรรมประสาธน์                   วัดพระมหาธาตุ                                        กรรมการ
๖. พระมหาภูริภัทร์ ปฺญญาวชิโร         วัดเขาต่อ                                                 กรรมการ
………..๗. พระประสิทธิโสภณ                      วัดประสิทธิชัย                                 กรรมการและเลขานุการ

ที่มา : โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ