ข้อมูลปี ๒๕๖๒-ร้อยเอ้ด

จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๙

64863573_2357451214525714_5524204064444776448_o64714350_2357455961191906_7604099731958005760_o

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ , พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อนโครงการ , พระสุธีรัตนบัณฑิต กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก , พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณาราม , พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ , พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน , พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดทุ่ง ,พระศรีปริยัติธาดา วัดโพธิ์ย่อย พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมี พระราชวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๙ , พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด . พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ธรรมยุต , พระโสภณปริยัติยาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด , พระโสภิตปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ , พระครูโอภาสพิพัฒน์ เจ้าคณะอำเภออาจสามารถ , พระครูขันติวราภิรม เจ้าคณะตำบลนางาม เจ้าอาวาสวัดขันตินิวาส , พระครูวรดิตถ์กิจจาทร เจ้าคณะตำบลหนองขาม , พระมหาสุพี อินฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดปุรา พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ,นายอภัย วุฒิโสภาพร นายอำเภอเสลภูมิ , นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ , นายสำราญ รัตนพันธ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด , นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานต่างๆ นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

         ๑.วัดขันตินิวาส บ้านกุดแข้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านกุดแข้ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยทางคณะสงฆ์ได้ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยใช้หลักการดำเนินงาน คือบวร บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีวัดขันตินิวาส เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้นำแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน เพื่อให้เกิดความั่นคงและยั่งยืนสืบไป อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือหมอลำ ๒.ด้านสัมมาชีพ ทอผ้า ทอเสื่อกก เสื่อผือ น้ำหมักชีวภาพ ๓.ด้านภูมิปัญญา หมอน้ำมัน หมอสู่ขวัญประเพณี จุดเด่น มีการประกาศธรรมนูญชุมชน เรื่องมาตรการปลอดเหล้างานศพ

              64566780_2357455774525258_5693818653745610752_o64558695_2357456317858537_7256094423342120960_o

          ๒.วัดปุรา บ้านเป้า หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่บ้านปุรา เป็นชุมชนชีวิตเป็นสังคมชนบท นับถือศาสนาพุทธ เป็นสังคมแบบพึ่งพิงช่วยเหลือซี่งกันและกันมีความสัมพันธ์แบบเครื่องญาติ มีการกำหนดพันธกิจของหมู่บ้านเช่น ส่งเสริมหลักคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชานชน เป็นต้น อาชีพที่เป็นอาชีพหลัก คือเกษตรกรรม หัตถกรรม วัฒนธรรมประเพณี การปฏิบัติตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งเป็นประเพณีการทำบุญที่หมุนเวียนไปตลอดทั้ง ๑๒ เดือน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนและครอบครัว จุดแข็งของหมู่บ้านคือ ธรรมนูญชุมชนที่มีการประกาศเป็นวาระของหมู่บ้านคืองานบุญปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดการพนันโดยในวันนี้นายอำเภออาจสามารถ ประกาศให้อำเภออาจสามารถเป็นอำเภอ งานบุญปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดอบายมุข โดยขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ ถ้าบ้านใดมีงานศพที่มีการกินเหล้าและเล่นการพนัน จะไม่มีพระสงฆ์ไปสวดศพให้ โดยจะประกาศและจะมีการลง MOU กันต่อไป อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือหมอลำ ฟ้อนรำ ๒.ด้านสัมมาชีพ การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ๓.ด้านภูมิปัญญา การจักสาน

64736839_2357448864525949_4054555024137650176_o64999861_2357451884525647_8771597028422582272_o

64827659_2357449994525836_5861091107185623040_o