ข้อมูลปี ๒๕๖๓-อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ
27695

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดโคกสะอาด ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

20 14

11 12

12
26 21
16 17
              พระสงฆ์  คณะกรรมการ  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี วัดโคกสาด คณะกรรมการส่วนกลาง และคณะกรรมการระดับหนตะวันออก เดินทางถึง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ  คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน ดังนี้
              จุดที่ ๑  ครัวเรือนต้นแบบ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร  ด้านการแปรรูปอาหาร ผลผลิตจากการเกษตร และสินค้า OTOP ด้านการเกษตร บ้านนางอุทัย หิรัญสิงห์ เลขที่ 9 หมู่ที่ 7
               จุดที่ ๒  ครัวเรือนต้นแบบ ด้านการจักสาน และการแปรรูปอาหารแจ่วบองสมุนไพรปลาร้าสุก คุณแม่สุวรรณ  คำสุรินทร์  เลขที่ ๓๙  หมู่ที่ ๗  ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน
                จุดที่ ๓  ณ บริเวณลานหน้าวัดโคกสะอาด คณะกรรมการเยี่ยมชม ร้านค้าชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕  เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิถีชีวิต หมู่บ้านรักษาศีล ๕  ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ต่าง ๆ และหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย ของอำเภอเสนางคนิคม
– ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชุด ออนซอนอิสาน โดยสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านโคกสะอาด
– คณะกรรมการส่วนกลาง และคณะกรรมการระดับหนตะวันออก เข้าสู่บริเวณพิธี วัดโคกสะอาด
– ประธานคณะกรรมการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ประธานคณะกรรมการ นำกล่าวสวดมนต์ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย
– ประธานคณะกรรมการ กลับเข้านั่ง ณ อาสนะ/เก้าอี้รับรอง
– ประธานในพิธี  นายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการ นั่ง ณ อาสนะ/เก้าอี้ หน้าเวทีบริเวณป้ายพิธี
9 8
5 6
การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๒๓ ของหนตะวันออก พระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย และให้ศีล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถวายการต้อนรับ ผู้ใหญ่บ้านในฐานะ ผู้แทนชุมชน กล่าวถวายรายงาน ครูสลา คุณวุฒิ กล่าวแสดงข้อความเห็น และ พบปะ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สรุปข้อมูล
28 29

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บ้านคำเดือย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
              การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๑๓ ของหนตะวันออก พระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย และให้ศีล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มาร่วมพิธีภาคบ่ายด้วยนายอำเภอชานุมาน กล่าวถวายการต้อนรับ ผู้ใหญ่บ้านในฐานะ ผู้แทนชุมชน กล่าวถวายรายงาน ครูสลา คุณวุฒิ กล่าวแสดงข้อความเห็น และ พบปะ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สรุปข้อมูล

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บ้านคำเดือย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๑๓ ของหนตะวันออก พระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย และให้ศีล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มาร่วมพิธีภาคบ่ายด้วย นายอำเภอชานุมาน กล่าวถวายการต้อนรับ ผู้ใหญ่บ้านในฐานะ ผู้แทนชุมชน กล่าวถวายรายงาน ครูสลา คุณวุฒิ กล่าวแสดงข้อความเห็น และ พบปะ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สรุปข้อมูล

ค จ

ก 120553893_2838716983008223_2248526119746581623_n  120589641_2838717456341509_1761183870773536251_n120595056_2838716273008294_537965424930617114_n 120841816_2838717856341469_2202363967415557702_n ฉ
120888778_2838719469674641_1411425500625023314_n 120837755_2838716393008282_2961111792540682818_n
120846113_2838720079674580_1417396077643714936_n 120602214_2838720129674575_1661922101116231674_n
120726362_2838717603008161_408878837320588091_n 120870017_2838718943008027_2959135154618910070_n

120804268_2838719406341314_272107812331407161_n 120825461_2838717193008202_766045055895504931_n