ข้อมูลปี ๒๕๖๓ – หนองคาย

                                                                          จังหวัดหนองคาย
           วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดศิริขันฑ์ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๒ ของหนตะวันออก พระธรรมคุณาภรณ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘ เป็นประธานจุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวถวายการต้อนรับ นายอำเภอ และ กำนัน กล่าวถวายรายงาน คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถามข้อมูล นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน นายก อบต. ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล
18 5613420 17 27 132621  15222529
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดโพธิรุกขาราม อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๒ ของหนตะวันออก พระธรรมคุณาภรณ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘ เป็นประธานจุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวถวายการต้อนรับ นายอำเภอ และ กำนัน กล่าวถวายรายงาน คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถามข้อมูล นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน นายก อบต. ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล
6 54 1110 87 39  1214 1912151618 13