ข้อมูลปี ๒๕๖๒ – นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๑๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อนโครงการ ส่วนกลาง และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ , พระศรีปริยัติธาดา วัดโพธิ์ย่อย , พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน พระศรีธรรมวงศาจารย์ วัดป่าศรัทธารวม พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระศรีธีรพงศ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑ พระโสภณปริยัติวิธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา พระครูอนุวัตรชินวงศ์ เจ้าคณะอำเภอโนนไทย พระครูสุนทรคุณวัตร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดประมวลราษฎร์ พระครูสารธรรมพินิจ รองเจ้าคณะอำเภอโนนไทย พระครูโอภาสกิจจานุกูล เจ้าคณะตำบลโนนไทย เขต ๑ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

01  02

ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายสมโภชน์ ช่างทอง ปลัดอาวุโสอำเภอโนนไทย พ.ต.ท.เตชิต โป๊ะประนม รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยข้าราชการ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

๑.วัดประมวลราษฎร์ บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
          บ้านระกาย เป็นชุมชนที่มีตั้งแต่อดดีต ประชาชนส่วใหย๋นับถือศาสนาพทธและนับถือผี ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีวัดประมวลราษฎร์ ซึ่งมีพระครูสุนทรอนุวัตร เป็นเจ้าอาวาสละเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านระกาย บ้านระกายมีการดำเนินการโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕แบบบูรณาการแบบผสมผสานทั้งประเพณีวัฒนธรรม บ้านระกายเป็นชุมชนมืองที่สามารถดำเนินชีวิตวิถีเชิงพุทธได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านมีความรักสามัคคี โดยใช้พลังบวรเป็นตัวการในการขับคลื่อนชุมชนและโครงการฯต่างๆให้เจริญก้าวหน้า

0304

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือการร้องเพลงโคราชและการฟ้อนรำ
๒.ด้านสัมมาชีพ ด้านเกษตรกรรม การทำกุนเชียง
๓.ด้านภูมิปัญญา ด้านหัตถกรรม การทอเสื่อ มีหมอชาวบ้านด้านการนวดสมุนไพร ด้านหมอเป่ายา

๒.วัดหลักร้อย บ้านหลักร้อย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
          บ้านหลักร้อย เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีความร่วมมือของหน่วยราชการ ชุมชน โดยมีวัดหลักร้อยเป็นศูนย์กลาง มีการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีคำขวัญว่า สร้างคนดีก่อนแล้วค่อยสร้างคนเก่ง มีการจัดทำโครงการ มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแห่งชีวิต โดยมีการอบรมแม่ตั้งแต่ตั้งครรถ์ พาแม่เข้าวัดสวดมนต์ โดยใช้ชื่อว่า โครงการจิตประภัสสร และพอทารกเกิดก็จนถึง ๒ ขวบ ก็จำนำเด็กมาเข้าวัดฟังธรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้อยู่ในแบบแผนของศาสนา มีการจัดโครงการนมก้นบาตรเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจน เพื่อช่วยในการเสริมสุขภาพอีกด้วย

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือ การสวดสรภัญญะ การร้องเพลงโคราช
๒.ด้านสัมมาชีพ การตีมีด การทำเกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร
๓.ด้านภูมิปัญญา หมอสมุนไพร เป่าตะพั้น ช่างตีมีด

0506