ข้อมูลปี ๒๕๖๓ – สระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว
122588047_2747795208803850_8086487642350356669_n

๑. บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระก้ว มี ๒๓๔ ครัวเรือน ประชากร ๑,๑๓๔ คน มีโครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการ ๘ กิจกรรมด้านสาธารณสุข มีผู้ป่วยติดเตียง ๖ ราย มีผู้อยู่คนเดียว/ผู้พิการ ๔ คน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดูแลตามสมควร
ในการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ มีกิจกรรมที่ทำขึ้นที่เป็นการตอบโจทย์ศีลแต่ละข้อได้ครบทุกข้อ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามีตลอดทั้งปี
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านคือ ด้านพระพุทธศาสนา ประเพณีบุญสงกรานต์ ประเพณีบุญเข้าพรรษา ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ประเพณีบุญข้าวสาก ประเพณีบุญออกพรรษา ประเพณีบุญกฐิน ประเพณีจุดโคมประทีปเดือนสิบสอง ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่ขวัญข้าว ด้านส่งเสริมสืบสานอาชีพท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมสืบสานอาชีพท้องถิ่น เกษตกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจักสาน การทอผ้า  เป็นต้น
ผู้เป็นปราชญ์ท้องถิ่น มี ๔ คน พอสมควรแก่ท้องถิ่น
การขับเคลื่อนงานหน่วย อ.ป.ต. ๘ ด้าน ยังดำเนินการต่อไปตามสถานการณ์
นอกจากนี้ มีการก่อตั้งก่อทุนการเงินในหมู่บ้านจำนวน ๔ กองทุน มี กองทุนเงินล้าน กองทุนเงินออมวันล่ะบาท กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน และกองทุนหมู่บ้านพัฒนาสตรี ลดอัตราเสี่ยงในการประกอบอาชีพทุจริต โดยมีระบบการบัญชีที่สมบูรณ์แบบ มีการปันผลกำไรคืนให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ร่วมถึงโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น
122517538_2860911794122075_5362004788954049062_n122762050_2860913154121939_3966614997314631138_n122575488_2860912067455381_1855847020641693032_n122483630_2860913514121903_8166748911613639126_n122542943_2860912544122000_2646476122903148410_n122713352_2860915427455045_9020511302948405980_n122582689_2860915067455081_4381241143972040420_n122471183_2860915114121743_6974870035170628522_n

๒. บ้านหนองเติม หมู่ที่ ๑ ตำบลทับราช อำเภอตาพระเยา จังหวัดสระแก้ว มี ๑๙๘ ครัวเรือน ประชากร ๖๗๖ คน มีโครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการ ๘ กิจกรรม
ด้านสาธารณสุข มีผู้ป่วยติดเตียง ๔ ราย มีผู้อยู่คนเดียว/ผู้พิการ ๑๔ คน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดูแลตามสมควร
ในการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ มีกิจกรรมที่ทำขึ้นที่เป็นการตอบโจทย์ศีลแต่ละข้อได้ครบทุกข้อ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามีตลอดทั้งปี
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านคือ กิจกรรมสรงน้ำพระ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ สวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น
ผู้เป็นปราชญ์ท้องถิ่น มี ๓ คน พอสมควรแก่ท้องถิ่น
การขับเคลื่อนงานหน่วย อ.ป.ต. ๘ ด้าน ยังดำเนินการต่อไปตามสถานการณ์
นอกจากนี้ มีการก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัดและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา ๒๐๑๙ จัดตั้งกองทุนการเงินในหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ กองทุน เป็นต้น
122815461_2860954504117804_7129877010687097608_n122793780_2860954584117796_1264865853494020353_n122533613_2860953697451218_5363914406276280084_n122681245_2860953160784605_840485998396775311_n122614630_2860954247451163_7374423225321396872_n122612410_2860957197450868_4464663558067450377_n122636409_2860955120784409_1157920512397469412_n122751099_2860957147450873_955396973591994467_n