ข้อมูลปี ๒๕๖๓ – นครนายก

จังหวัดนครนายก
122837070_383402426183981_1115972678877916004_n

๑. บ้านบางปลากด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มี ๑๒๘ ครัวเรือน ประชากร ๗๗๓ คน มีโครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการ ๘ กิจกรรม
ในรอบ ๓ ปี คนในหมู่บ้าน มีคดีความ ๑ คดี
ด้านสาธารณสุข มีผู้ป่วยติดเตียง ๑ ราย ไม่มีผู้อยู่คนเดียว/ผู้พิการ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดูแลตามสมควร
ในการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ มีกิจกรรมที่ทำขึ้นที่เป็นการตอบโจทย์ศีลแต่ละข้อได้ครบทุกข้อ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามีตลอดทั้งปี
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านคือ ด้านพระพุทธศาสนา ได้แก่ ประเพณีของวัด เปลี่ยนผ้าหลวงพ่อใหญ่ ด้านอาชีพ ได้แก่ การจัดสาน ทอผ้า ด้านภูปัญญา ได้แก่ สมุนไพร เป็นต้น
ผู้เป็นปราชญ์ท้องถิ่น มี ๓ คน พอสมควรแก่ท้องถิ่น
การขับเคลื่อนงานหน่วย อ.ป.ต. ๘ ด้าน ยังดำเนินการต่อไปตามสถานการณ์
นอกจากนี้ มีการจัดสวัสดิการสังคมของหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชน การเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่ เป็นต้น
02030804

๒. บ้านดงละคร หมู่ที่ ๔ ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มี ๑๔๒ ครัวเรือน ประชากร ๔๓๔ คน มีโครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการ ๘ กิจกรรม
ในรอบ ๓ ปี คนในหมู่บ้าน ไม่มีคดีความ มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติด มี ๑ คดี มีการทะเลาะวิวาท ๑ คดี
ด้านสาธารณสุข มีผู้ป่วยติดเตียง ๑ ราย มีผู้อยู่คนเดียว/ผู้พิการ ๑/๑๘ คน มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ๑ คน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดูแลตามสมควร
ในการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ มีกิจกรรมที่ทำขึ้นที่เป็นการตอบโจทย์ศีลแต่ละข้อได้ครบทุกข้อ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามีตลอดทั้งปี
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านคือ ด้านพระพุทธศาสนา ได้แก้ ประเพณีของวัด ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ฟ้อน/หมอลำ ด้านอาชีพ ได้แก่ การจักสาน/ทอผ้า ด้านภูมิปัญญา ได้แก่ สมุนไพร เป็นต้น
ผู้เป็นปราชญ์ท้องถิ่น มี ๓ คน พอสมควรแก่ท้องถิ่น
การขับเคลื่อนงานหน่วย อ.ป.ต. ๘ ด้าน ยังดำเนินการต่อไปตามสถานการณ์
นอกจากนี้ มีการก่อตั้งออมทรัพย์/กองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีการรวบรวมกลุ่มของสมาชิกภายในหมู่บ้านทุกครัวเรือน เพื่อฝึกวินัยในการออมและความสื่อสัตย์ และก่อตั้งกลุ่ม/เครือข่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/ป่าชุมชน เป็นต้น
0106