ข้อมูลปี ๒๕๖๒ – ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๑๒

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย – พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง – พระสุธีรัตนบัณฑิต กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย – พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก – พระเทพรัตนมุนี วัดสระเกศ – พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย – พระศรีธรรมวงศาขจารย์ วัดป่าศรัทธารวม – พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน – พระสิทธิธรรมวิเทศ วัดสระเกศ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมี – พระราชวรเวที รองเจ้าคณะภาค ๑๒ – พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา – พระศรีกิตติเมธี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ธรรมยุต – พระราชภาวนาภิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา – พระครูปริยัติปุณณเขตคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอสนามชัยเขต – เจ้าอธิการสมบูรณ์ อติวีโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งเหียง พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

0102          ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี – นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา – นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอสนามชัยเขต – นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฎ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา – พ.ต.อ.ณัฐจักร จันลา ผกก.สภ.สนามชัยเขต – นางสมจิตต์ กุลสารี กำนันตำบลท่ากระดาน พร้อมด้วยข้าราชการ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่
๑.วัดทุ่งเหียง บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
          บ้านทุ่งเหียง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ในเขตป่าสงวนที่เสื่อมโทรมแล้ว ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสาน ประกอบอาชีพหลักในการทำไร่ ทำนา ทำสวน มีวัดทุ่งเหียง เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน มีเจ้าอธิการสมบูรณ์ อติวีโร เป็นเจ้าอาวาส โครงการและกิจกรรมที่หมู่บ้านได้ดำเนินการตามหลักศีล ๕ – โครงการกีฬาต้านยาเสพติด – โครงการหมู่บ้านสีขาว – โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง – กลุ่มจิตอาสาพัฒนาสังคม เป็นต้น – การจั้งกองทุนออมทรัพย์ – การจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ เป็นต้น
มีการดำเนินการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบูรณการกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางเจ้าอาวาสวัดทุ่งเหียงได้นำพระสงฆ์และชาวบ้านหน่วยราชการลงเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่ยากจน โดยไม่แบ่งแยกในการนับถือศาสนา

0304

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ด้านอาชีพ การทำเกษตรกรรม ยางพารา ด้านภูมิปัญญา ผ้าไหมทอมือ เครื่องจักสาน การแปรรูปสมุนไพร ด้านวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้านและหมอลำ การสวดสรภัญญะ อาชีพหลักและสินค้าที่สร้างรายได้ การปลูกยางพารา ผ้าไหมทอมือ สมุไพร ลูกประคบ

๒.บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
          บ้านคลองอุดม เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ในเขตป่าสงวนที่เสื่อมโทรมแล้ว ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสาน ประกอบอาชีพหลักในการทำไร่ ทำนา ทำสวน โดยมีวัดคลองอุดมเป็นประจำหมู่บ้าน
กิจกรรมและโครงการที่หมู่บ้านได้ดำเนินการตามหลักศีล ๕ – โครงการเศรษฐกิจพอเพียง – โครงการศาสตร์พระราชา – ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง – กองทุนหมู่บ้าน

0506

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ด้านอาชีพ สินค้าเกษตร ด้านภูมิปัญญา การทอผ้าไหม อาชีพหลักและสินค้าที่สร้างรายได้ การจักสาน ผ้าไหม สินค้าเกษตร