ข้อมูลปี ๒๕๖๓-นครพนม

                                                                            จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดสระพังทอง ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๗ ของหนตะวันออก พระราชวชิรโมลี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวพบปะ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวพบปะ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวถวายการต้อนรับ ผู้แทนชุมชน กล่าวถวายรายงาน คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถามข้อมูล นายอำเภอนาแก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล
120125343_2829652107248044_8036125456155182864_n119983124_2829652380581350_4170798788166588975_n120026468_2829652233914698_6151949309116887124_n120199498_2829652903914631_435584252901874639_n120293596_2829652853914636_8936414565417186862_n119832137_2829650670581521_4832364337772767801_n                                 119992884_2829650063914915_5943389531334309384_n120203481_2829650093914912_2317011008117458080_n120067741_2829650313914890_7862594808749644036_n120075448_2829650830581505_3765223282397801197_n119979287_2829652267248028_8611606662008066256_n120073697_2829652347248020_3753207786364655706_n119983280_2829651043914817_2348564152890571676_n120305104_2829652313914690_3388034765562249949_n120244914_2829653497247905_4834645841928940480_n120269546_2829653440581244_8747874408578522885_n

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดศรีเจริญสุข หมู่ ๑๐ ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๗ ของหนตะวันออก พระราชวชิรโมลี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม นายอำเภอนาแก กล่าวถวายการต้อนรับ ผู้แทนชุมชน กล่าวถวายรายงาน คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถามข้อมูล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล
120135795_2829693637243891_7004219413052899144_n119978396_2829694353910486_6335706813817904132_n120119501_2829695673910354_8355918064585275660_n120332517_2829694443910477_7075562501548446225_n119967386_2829694537243801_4342153196441487274_n120030328_2829695723910349_4716776833229825868_n120091212_2829693833910538_731234349493160417_n120064326_2829693443910577_1454445715206077869_n120277917_2829694040577184_9021200550737413029_n120136521_2829694250577163_3504824143750833518_n119981433_2829696970576891_1046598512569563252_n120108205_2829693393910582_3445798655943792487_n120108929_2829696677243587_7282167220438942122_n120195634_2829696633910258_7669178834397458871_n