ข้อมูลปี ๒๕๖๓-ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๙

119451377_3047062228735723_6581063869039196275_o

               ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน ฯ ที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงพื้นที่แห่งที่ ๑ ณ วัดสวรรคงคา บ้านยางคำ  ตำบลยางคำ  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และ แห่งที่ ๒ วัดอุตสาหะ บ้านขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ และ ฝ่ายฆราวาส ดังนี้

                – พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง,
                – พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, เจ้าคณะจังหวัดนครพนม, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก
                – พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองกุง, เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น
                – พระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง, เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น (ธ)
                – พระโสภณภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น กรรมการและเลขานุการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
                พร้อมด้วย นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอหนองเรือ, นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภออุบลรัตน์, พ.ต.ท.จรัส บุบผา สารวัตร ปฏิบัติราชการแทน สภ.หนองเรือ, พร้อมด้วยส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และพุทธศาสนิกชนทุกคน ได้ร่วมกันทำโรงทาน เพื่อมาสนับสนุน ให้กำลังใจ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชุมชนในตำบล, ในอำเภอ ร่วมพิธีเปิดโครงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนกลางและระดับตำบล

จากนั้น คณะกรรมการส่วนกลาง ได้สอบถามผลการดำเนินการตามโครงการและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้นโยบายและข้อเสนอแนะในการทำงานเชิงบูรณาการของภาครัฐกับคณะสงฆ์ สู่ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมในหมู่บ้าน ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

IMG_1791ศีล5จังหวัดขอนแก่น_๒๐๐๙๑๕_6ศีล5จังหวัดขอนแก่น_๒๐๐๙๑๕_8ศีล5จังหวัดขอนแก่น_๒๐๐๙๑๕_7 IMG_1886IMG_1875IMG_1877IMG_1879IMG_1878IMG_1832IMG_1808IMG_1852IMG_1854IMG_1855IMG_1856IMG_1857IMG_1858IMG_1859 IMG_1901IMG_1936IMG_1928IMG_1889 IMG_1865IMG_2221IMG_2222 IMG_1896IMG_1895IMG_1983

              เยี่ยมชมงาน

IMG_1885ศีล5จังหวัดขอนแก่น_๒๐๐๙๑๕_5ศีล5จังหวัดขอนแก่น_๒๐๐๙๑๕_3 IMG_1944IMG_1991IMG_1993IMG_2007IMG_2008IMG_2032IMG_2043IMG_2062IMG_2079IMG_2082IMG_2085

แห่งที่ ๒ วัดอุตสาหะ บ้านขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

IMG_2089ศีล5จังหวัดขอนแก่น_๒๐๐๙๑๕_15IMG_2131IMG_2141ศีล5จังหวัดขอนแก่น_๒๐๐๙๑๕IMG_2219IMG_2145IMG_2156IMG_2184ศีล5จังหวัดขอนแก่น_๒๐๐๙๑๕_1ศีล5จังหวัดขอนแก่น_๒๐๐๙๑๕_2ศีล5จังหวัดขอนแก่น_๒๐๐๙๑๕_4ศีล5จังหวัดขอนแก่น_๒๐๐๙๑๕_5ศีล5จังหวัดขอนแก่น_๒๐๐๙๑๕_6

              ชมการเเสดงของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_1            150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_14150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_11150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_12150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_13150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_15  150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_16

                 ถอดบทเรียน

150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_2 150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_8150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_7150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_3150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_5150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_6150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_4150963ประชุมสรุปศีล5_๒๐๐๙๑๖_9