ข้อมูลปี ๒๕๖๓ – ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

122445474_381126999694882_5525681510009154632_nวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดโพธิ์ศรี บ.เดือ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๑๘ ของหนตะวันออก พระธรรมเจดีย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑ (รก.) เป็นองค์ประธานจุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ.กล่าวถวายการต้อนรับคณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถาม และสรุปข้อมูล

122151189_2853767114836543_7123760405849592239_n121739269_2853769108169677_4519200907971746777_n122119602_2853766541503267_8604065570454389552_n121884827_2853767551503166_884668385346422443_n122042256_2853767018169886_7823488696323303146_n121678592_2853766434836611_322567857677533127_n121993072_2853770398169548_4942769071236603778_n122004079_2853766681503253_4303856640989792383_n121782388_2853766784836576_5506817316440789228_n121676908_2853769214836333_8963793692912194013_n121981468_2853770348169553_331491792979755729_n122008850_2853770288169559_9112038103253058919_n
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดบึงบาล บ.มูลกระบือ ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๑๙ ของหนตะวันออก พระธรรมเจดีย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑ (รก.) เป็นองค์ประธานจุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ.กล่าวถวายการต้อนรับคณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถาม และสรุปข้อมูล

121739829_2853819508164637_2688821141537413772_n121968316_2853821451497776_4515753352971520795_n122199342_2853819764831278_910391978395049986_n121680025_2853819214831333_4358761823553355836_n121716522_2853822921497629_5400229545664086895_n122003470_2853819034831351_6842879117855401057_n121778360_2853820038164584_1264410816540242815_n121796923_2853823014830953_883106283500619278_n121991543_2853823048164283_4268455698077189806_n121995670_2853823348164253_2398396044343278703_n122056854_2853819311497990_6560833180428356731_n122088914_2853822091497712_1837432913375222605_n122119563_2853822964830958_5066407596628384514_n122143971_2853822741497647_5134477361219426020_n122169862_2853819634831291_6173480282062626145_n122246293_2853822654830989_1856264415136204632_n121981936_2853822138164374_3067474904844861327_n121966407_2853820214831233_7285193037715010063_n