ข้อมูลปี ๒๕๖๒-หนองคาย

จังหวัดหนองคาย
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนตะวันออก ภาค ๘

64487260_2350548405215995_3825400059126611968_o          วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานกรรมการ, พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อน ส่วนกลาง , และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำหนตะวันออก, พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๘, พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย , พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณาราม , พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ , พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดทุ่ง, พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิต , พระศรีปริยัติธาดา วัดโพธิ์ย่อย , พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ซึ่งมี พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ,พระกิตติสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ธรรมยุต , พระศรีวขิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย, พระศรีญาณวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย , พระครูสุวรรณรัตนสุนทร เจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี , พระครูสิริธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอสระใคร, พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอรัตนวาปี , นายเตชิต บูญทรงศาสตร์ นายอำเภอสระใคร, นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย , นางสาวณัฏฐนันท์ เลี้ยวสกุลนำชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย, นายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย , นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนการจังหวัดหนองคาย, พ.ต.อ.กฤธิเดช ปทุมาพัฒนานันท์ ผกก.สภ รัตนวาปี พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและประชาชนทั่วไปถวายการต้อนรับและร่วมพิธีจังหวัดหนองคาย ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

64427298_2350547611882741_9078757790758993920_o64299123_2350546528549516_4638753241629196288_o

          ๑. วัดหนองคอน บ้านหนองคอน หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

          ๒. บ้านโนนธงชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
โดยทางจังหวัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยใช้กลไกลของมิติทางศาสนาในลักษณะการประสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการทุกภาคส่วน ดำเนินกิจกรรมหลักใน ๓ เรื่องสำคัญคือ ๑.กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล ๕ เพื่อให้การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น การทำบุญตักบาตร ถือศีล ปฏิบัติธรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดตั้ง ชรบ.และอพปร.เป็นต้น ๒.กิจกรรมการดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน เช่นกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีการสวดมนต์และแสดงธรรมเทศนาสัญจรในวันพระ กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓.การลดปัจจัยเสี่ยง เช่น ส่งเสริมให้มีร้าค้าปลอดเหล้า บุหรี่ ภายในหมู่บ้านหรือชุมชน โดยมีการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ โดยเฉพาะปัญหาบุหรี่และสุรา ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาสังคม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และสร้างสุขภาวะทางสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเผยแผ่องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาสู่สังคม โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือการรักษาศีล ๕ เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวีมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด โดยมีการจัดซุ้มนิทรรศการ ซึ่งเอาผลงานของทุกหมู่บ้านในตำบล มาจัดแสดงผลงานที่ได้ทำกันอยู่เป็นประจำในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ศิลปะพื้นบ้านชาวอีสาน อาชีพหลักคือการปลูกข้าว ปลูกสัปปะรด เป็นพืชเศรษฐกิจ

๑. วัดหนองคอน บ้านหนองคอน หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

 62444475_2350548795215956_5093305573483479040_o62590526_2350550415215794_3614829683893338112_o 

๒. บ้านโนนธงชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

62642513_2350561831881319_5200620438090153984_o62431678_2350561568548012_4366267597109329920_o