ประวัติ/ความเป็นมา

[Slideshow "banner" not found]

ความเป็นมา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๑

               คณะสงฆ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
…………….โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามแนวทางของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จำนวน ๕,๙๑๔ หน่วยทั่วประเทศ ที่ได้ดำเนินการตามหัวข้ออบรม ๘ หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม
…………….โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว
…………….โดยกำหนดเป้าหมายทุกตำบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๔ ปี  (ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)


ที่มา : เพจ;โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๒ ครอบครัวอบอุ่น

…………โครงการระดับ ๒  คือ โครงการที่รณรงค์เรื่องการนำธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนพัฒนาสร้างนิสัยที่ดี โดยการ   “คิดดี พูดดี ทำดี” อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  เพราะ “นิสัยที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่สงบสุข”
……….โดยยึดหลักการสำคัญ คือ “เปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก” โดยอุปนิสัยที่รณรงค์ให้สมาชิกหมั่นปฏิบัติมีอยู่ ๗ ข้อ เรียกว่า ๗ กิจวัตรความดี ถ้าฝึกฝน   พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะส่งผลให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่นำไปสู่คุณธรรมอื่น ๆ ที่สูงยิ่งขึ้นไป เช่นความเคารพ ความกตัญญู ความอดทนเสียสละ เป็นต้น

เป้าหมายสำคัญหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๒

๑. นำธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักศีล ๕
๒. ครอบครัวอบอุ่น สังคมสงบสุข เกิดความปรองดองสมานฉันท์
๓. เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ
๔. พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

ที่มา : เพจ;โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ


หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๓

……………โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เป็นนโยบายสำคัญของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ดำริให้กับคณะสงฆ์ทุกจังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมในการนำหลักของศีล ๕ ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยให้จัดทำในรูปของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและประโยชน์สุขของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยยึดมั่นตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบร่มเย็น เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเป้าหมายในการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
…………….ซึ่งที่ผ่านมาคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆ เปิดโครงการนำร่องและขับเคลื่อนการดำเนินงานในหลายพื้นที่ โดยมีเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ การดำเนินการในระยะที่ ๑และระยะที่ ๒ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดี
…………….โดยคณะสงฆ์ร่วมกับทุกภาคส่วน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จในยอดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในระดับที่พอน่าใจ
…………….ส่วนในระยะที่ ๓ (ระยะยาว) ซึ่งระยะนี้เป็นการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ จึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและการติดตามผลอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน ประเทศชาติและสังคมอย่างแท้จริง ต่อมา เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ ประจำหนต่างๆ ตามเขตปกครองคณะสงฆ์ไทย
……………..ซึ่งระยะที่ ๓ นี้เป็นการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ จึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อน และการติดตามผลอย่างใกล้ชิด โดยหนตะวันออก มีคณะกรรมการ ดังนี้

พระเทพสิทธิญาณรังษี วิ.         วัดโสธรวราราม                     ประธานกรรมการ
พระเทพวรมุนี                          วัดพระธาตุพนม                           กรรมการ
พระเทพสิทธิโสภณ                 วัดพระธาตุเชิงชุม                         กรรมการ
พระราชรัตนาลงกรณ์                วัดโพธิ์ชัย                                   กรรมการ
พระศรีกิตติเมธี                        วัดเทพนิมิตร                                กรรมการ
พระศรีธรรมวงศาจารย์               วัดป่าศรัทธารวม                          กรรมการ
พระโสภณพัฒนบัณฑิต             วัดธาตุ                               กรรมการและเลขานุการ


ที่มา : เพจ;โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ