ข้อมูลปี ๒๕๖๓-ร้อยเอ็ด

                                                                          จังหวัดร้อยเอ็ด
              วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓  ณ วัดป่าสารอำไพวงษ์ บ้านเชียงใหม่ ม.๙ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๒ ของหนตะวันออก พระธรรมคุณาภรณ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘ เป็นประธานจุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวถวายการต้อนรับ นายอำเภอ และ กำนัน กล่าวถวายรายงาน คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถามข้อมูล นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน นายก อบต. ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล
ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_0 ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_25ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_5ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_2ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_6ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_7ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_8ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_10ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_12ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_13ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_28ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_31ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_35ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_49ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_55ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_65 ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_69ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_70ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_91ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_97ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_66ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_117ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_119ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_120ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_121ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_122
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓  ณ วัดหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๒ ของหนตะวันออก พระธรรมคุณาภรณ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘ เป็นประธานจุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวถวายการต้อนรับ นายอำเภอ และ กำนัน กล่าวถวายรายงาน คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถามข้อมูล นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน นายก อบต. ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล
ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_101 ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_113ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_112 ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_114ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_95 ศีล5จังหวัดร้อยเอ็ด_๒๐๐๙๒๙_96