ข้อมูลปี ๒๕๖๒ – ยโสธร

จังหวัดยโสธร
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๑๐

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ , พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อนโครงการ , พระสุธีรัตนบัณฑิต กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก , พระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๐ , พระราชรัตนลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย , พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณาราม , พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ , พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดทุ่ง , พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร ซึ่งมี พระราชวชิรโมลี รักษาการรองเจ้าคณะภาค ๑๐ , พระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร , พระอุดมปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร , พระครูประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดยสธร ธรรมยบุต ,พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร , พระครูฉันทกิจโกศล รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ , พระครูอุดมศาสนธรรม เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว , พระครูวิจิตรธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว ธรรมยุต , พระครูเมธีธรรมบัณฑิต รองเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว , พระมหาเจริญ จกฺกวโร รองเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว , พระครูวาปีธรรมวิโรจน์ เจ้าอาวาสวัดหนองเลิง พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

01

ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร , นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้วปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร , ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร , นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดยโสธร ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

๑.วัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
          บ้านสิงห์ เป็นชุมชนเก่าแก่ มีประวัติยาวนาน มีประวัติศาสตร์ในการสร้างบ้านแปลงเมืองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีวัดศรีธาตุเป็นศูนย์กลางของบ้านสิงห์ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และอปต.ควบคู่กัน เช่นหมู่บ้านสีขาว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามวิถีธรรมเชิงพุทธเช่นกิจกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

05  04อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือบุญกุ้มข้าว ประเพณีบุญบั้งไฟ
๒.ด้านสัมมาชีพ การทำเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
๓.ด้านภูมิปัญญา ทำจักสาน

03
๒.วัดหนองเลิง บ้านหนองเลิง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
          บ้านหนองเลิง เป็นชุมชนขนาดกลาง มีวัดศรีหนองเลิงเป็นศูนย์รวมใจ ประกอบพิธีกรรม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการศึกษา มีการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมรักษาศีล ๕ กิจกรรมด้านอปต. และกิจกรรมเชิงพุทธ มีการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัย มีการจัดโครงการ ๔ ดี คือคนดี สุขภาพดี รายได้ดี การศึกษาดี มีการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้าน

02

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือ หมอลำเพลิน
๒.ด้านสัมมาชีพ การทำเกษตรกรรม การผลิตข้าวหอมมะลิ การทำข้าวโป่ง
๓.ด้านภูมิปัญญา เครื่องจักสาน
07