พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ได้เมตตาเป็นประธานตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ จังหวัดร้อยเอ็ด

0

               วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ได้เมตตาเป็นประธานตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีนายอนุวัฒน์ ดอนเหนือ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโพธิ์น้อย ในนามตัวแทนพุทธศาสนิกชนชาวบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์ กราบเรียนถวายรายงาน ดังนี้บ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์ ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบของจังหวัดร้อยเอ็ด บ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์ มีจำนวนครอบครัว ๒๘๙ ครอบครัว มีจำนวนประชากร ๑,๒๐๖ คน มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๙๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชากรของหมู่บ้าน จุดเด่นของหมู่บ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์ เป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้โดยมีศูนย์กลางที่วัดโพธิการาม มีการนำหลักศีล ๕ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ศีลข้อที่  ๑ ไม่ฆ่าสัตว์ เป็นหลักประกันชีวิต โดยมีการจัดตั้งธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชาดำริขึ้น                        ภายในหมู่บ้าน มีวัดโพธิการามเป็นเขตอภัยทาน
ศีลข้อที่  ๒ ไม่ลักทรัพย์ เป็นหลักประกันทรัพย์สิน โดยมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านฯ มีร้านค้าชุมชนเซาเซ็น
ศีลข้อที่  ๓ ไม่ประพฤติผิดในกาม เป็นหลักประกันครอบครัว โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้จากสาธารณสุขเกี่ยวกับโรค                    เอดส์ มีการรักษาศีลปฏิบัติธรรมตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ศีลข้อที่ ๔ ไม่พูดปด เป็นหลักประกันสังคม โดยมีการจัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เยาวชน
และประชาชน
ศีลข้อที่ ๕ ไม่ดื่มสุรา เป็นหลักประกันสุขภาพ โดยมีจัดงานบวชปลอดเหล้า จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
โครงการแผน

            ยุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดร้อยเอ็ดผลประจักษ์เชิงคุณภาพที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งหลังจากหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการฯ คือ ชาวบ้านมีความสมัครสมานสามัคคีและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น
ในงานนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวนาราม วรวิหาร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ หนตะวันออก ,พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น และเลขานุการโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” หนตะวันออก ร่วมลงพื้นที่

ภาพ,ข่าว โ่ดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply