ข้อมูลปี ๒๕๖๒ – อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๑๐

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ , พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อนโครงการ , พระสุธีรัตนบัณฑิต กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก , พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณาราม , พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ , พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดทุ่ง , พระศรีปริยัติธาดา วัดโพธิ์ย่อย , พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวันพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมี พระราชวชิรโมลี รักษาการรองเจ้าคณะภาค ๑๐ , พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี , พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ธรรมยุต , พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี , พระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม , พระครูสารจันทวิมล เจ้าคณะอำเภอนาจะหลวย , พระครูสุภัทรปุณณธาดา เจ้าคณะตำบลนาเจริญ เจ้าอาวาสวัดป่าห่องเตย , พระมหาเหรียญชัย วีรธมฺโม เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าก้าว พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

01          ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายเกริกชัย ผ่องแพ้ว ปลัดจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายนคร สิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม , นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอนาจะหลวย , นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี , พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ศรีบุตตา ผกก.สภ.นาจะหลวย , นายนิรุทธ์ ภาวะนา นายก อบต.นาเจริญ , นายบุญถิ่น มงคลการ นายก อบต.โนนสมบูรณ์ , นายพรณรงค์ ลิ้มวงษ์ทอง กำนันตำบลนาเจริญ , นายสุพรรณ ปรากฏ กำนันตำบลโนนสมบูรณ์ , นายเปล่ง อินทร์ขาว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห่องเตย หมู่ที่ ๖ , พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

09
๑.วัดป่าห่องเตย บ้านห่องเตย ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
          บ้านห่องเตย ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นชุมชนวิถีพุทธ โดยมีวัดป่าห่องเตยและเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระนักพัฒนา เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านด้านขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมและอิทธิพลทางความคิด ขนบธรรมเนียมที่ยึดถือกันมาคือประเพณีกินดอง หรือพิธีมงคลสมรส บุญข้าวจี่ บุญบั้งไฟ การทำบุญข้าวประดับดิน เป็นต้น มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา มีการจัดกิจกรรมเทเหล้า เผาไฟ สุขใจนาเจริญ

06

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือการกวนข้าวกระยาสารท การสวดสรภัญญะ
๒.ด้านสัมมาชีพ การสานตะกร้า เครื่องใช้จากไม้ไผ่และต้นไหล สิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว
๓.ด้านภูมิปัญญา การแห่นางด้ง การทำบายศรี การเล่นดนตรีพื้นบ้าน

07

๒.วัดป่าก้าว บ้านป่าก้าว ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
          บ้านป่าก้าวเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรม โดยมีเจ้าอาวาสวัดป่าก้าวเป็นผู้นำในเรื่องของวัฒนธรรมของชุมชนในเรื่องการแต่งกาย ประเพณีต่างๆ จึงรณรงค์ให้คนในชุมชนให้มีจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาวัฒนธรรมอันดีงานให้คงอยู่ต่อไป โดยริเริ่มให้ทำกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมและให้ความรู้เรื่อง ทาน ศีล ภาวนาละวัฒนธรรมโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคม เสริมสร้างความปรองดอง ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง มีการอบรมเยาวชนโดยนำเยาวชนเข้าค่ายธรรม การ่วมงานจิตอาสา โดยมีหลักในการปฏิบัติคือ ทำทันที ทำให้ดีที่สุด

 

05

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือ การแต่งกาย ดรตรีพื้นบ้าน หมอลำ
๒.ด้านสัมมาชีพ การทอผ้าสไบลายขิด การจักสานงานไม้ไผ่ การแปรรูปกะลามะพร้าว และขนมไทย
๓.ด้านภูมิปัญญา การทำสมุนไพรลูกประคบ จักสานงานพลาสติค ทำบายศรี

10