ข้อมูลปี ๒๕๖๓-เลย

จังหวัดเลย
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๘

119199285_3047062155402397_7218723025420569148_o

                ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน ฯ ที่จังหวัดเลย ประจำปี 2563

                วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงพื้นที่หมู่บ้านที่ ๑ ณ บ้านแสงภา หมู่ที่ ๑, หมู่บ้านที่ ๒ ณ บ้านป่าก่อ หมู่ ที่ ๓ และ หมู่บ้านที่ ๓ ณ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ และ ฝ่ายฆราวาส ดังนี้

                – พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง,
                – พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, เจ้าคณะจังหวัดนครพนม, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก
                – พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย และคณะสงฆ์จังหวัดเลย
                – พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) และคณะสงฆ์จังหวัดเลย (ธ)
                – พระโสภณภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น กรรมการและเลขานุการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
                – นายประยูร จันทร์สุข นายอำเภอนาแห้ว ส่วนราชการต่าง ๆ ท้องที่-ท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนในอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ทุกคนได้ร่วมกันทำโรงทาน เพื่อมาสนับสนุน ให้กำลังใจ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชุมชนในตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย บ้านแสงภา บ้านหัวนา และบ้านป่าก่อ หนึ่งเดียวในจังหวัดเลย พร้อมด้วย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย นำโดยนายทวีพงศ์ สาระทัศนานันท์ ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ร่วมพิธีเปิดโครงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนกลางและระดับตำบล

                สำหรับการลงพื้นที่ตรวจติดตามของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ นั้น จังหวัดเลย ได้คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล ๕ เข้ารับการตรวจประเมิน พร้อมรับการตรวจประเมินและพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ขยายผลกับหมู่บ้านในจังหวัดให้มีการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ของแต่ละหมู่บ้าน กับกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยกำหนดให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับตำบล และกำหนดให้วัดเป็นศูนย์กลางทุกหมู่บ้านในตำบล ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเพื่อนำไปสู่ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

พิธีเปิดโครงการฯ

119241035_3049941685114444_3948982343288703498_o119065682_3049942111781068_2697429132853426882_o119555640_3049945165114096_908609923974688203_o 119194916_3049942358447710_59360735973985383_o119306487_3049942385114374_3930305289612820430_o119476248_3049942461781033_6264699720076867846_o119093093_3049942565114356_3237547697792928009_o 119070235_3049941858447760_1190553708164824453_o119067507_3049945141780765_6957079069629728214_o119084562_3049943561780923_6677712205522397401_o119169041_3049943838447562_2699578897842727692_o119384052_3049941971781082_2304620179134331962_o119214529_3049944938447452_93143294201454767_o119167870_3049942611781018_6449420697723421766_o119221312_3049944348447511_4750438762049264563_o119066560_3049944115114201_2594840979871493397_o119176105_3049942065114406_2189447294456620897_o119109987_3049944688447477_3803682047441259699_o119210747_3049944835114129_960270621815509840_o119059154_3049942651781014_4497133582032061645_o 119365761_3049942811780998_2937646714215783351_o119552224_3049945538447392_3264592453313658397_o119232188_3049942658447680_7811365642777766501_o119342750_3049945471780732_3246350952794190876_o

 เยี่ยมชมงาน

119132120_3049941435114469_7615812041044898092_o119146432_3049941488447797_7250781866162962701_o119082359_3049946288447317_9127924809500184110_o119132119_3049946478447298_356095681356035827_o119441916_3049946021780677_3670202766807417463_o119149588_3049946295113983_6023797200540469513_o119200950_3049947278447218_7311144947664411246_o119236217_3049943075114305_6236766571338688517_o119228948_3049947411780538_8468271582044721211_o119229206_3049944308447515_8363887856869764370_o119399344_3049943275114285_4661012886930150422_o119412172_3049946835113929_3746712752035652728_o

                เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

119391458_3049947045113908_6131968823977454557_o119072103_3049947068447239_92225163653573059_o

ถอดบทเรียน

119210479_3049947738447172_2804710890556762351_o119168679_3049947501780529_3658849378304312465_o119432807_3049947428447203_4945363347359827577_o119137115_3049947545113858_1201967752235739078_o119127197_3049948115113801_7725153140479027511_o119140590_3049947685113844_9206064042645451741_o119426878_3049947895113823_6314597099702624246_o119514806_3049948045113808_4854844843544811324_o119483583_3049947825113830_5520489166794965400_o119140593_3049947998447146_461076480538667440_o119450377_3049947568447189_8141474644775316580_o119449150_3049948251780454_5363438392472608298_o