ข้อมูลปี ๒๕๖๓-อุดรธานี

 

จังหวัดอุดรธานี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๘

               119060005_989620598130351_694618922678706412_n119141743_989623044796773_6947926628438322432_n            คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่วัดคำเจริญ บ้านคำเจริญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 โดยมีพระธรรมคุณาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะภาค 8 พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนตะวันออก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ พระเถรานุเถระ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ถวายการต้อนรับ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี จัดรูปแบบการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 20 อำเภอ 155 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน ประชากร 1,574,878 คน แบ่งการปกครองทางคณะสงฆ์ 20 อำเภอ เป็นอำเภอคณะสงฆ์มหานิกาย 20 อำเภอ อำเภอคณะสงฆ์ธรรมยุต 17 อำเภอ มีวัด 1,524 วัด แบ่งเป็นมหานิกาย 1,145 วัด ธรรมยุต 378 วัด อนัมนิกาย 1 วัด มีพระภิกษุ 6,022 รูป สามเณร 1,052 รูป คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยได้ดำเนินโครงการแบบบูรณาการกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเสริมสร้างสันติสุขของประชาชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีคุณภาพ

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจติดตามของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” นั้น จังหวัดอุดรธานี ได้คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล 5 เข้ารับการตรวจประเมิน 2 แห่ง คือ

                 ๑. บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

                   ๒. บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ 

พร้อมรับการตรวจประเมินและพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ขยายผลกับหมู่บ้านในจังหวัดให้มีการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ของแต่ละหมู่บ้าน กับกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยกำหนดให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับตำบลและกำหนดให้วัดเป็นศูนย์กลางทุกหมู่บ้านในตำบลร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเพื่อนำไปสู่ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

118912331_989621578130253_8241468456102156729_n118994285_989623494796728_8547248440777399952_n              119018813_989623248130086_3418720715809522119_n119033422_989622854796792_3643090862406880948_n                119040151_989621744796903_3996288959587944863_n119041141_989622521463492_1107378232127556212_n                119072539_989620924796985_6873323346839869062_n119084045_989621174796960_8573250356941527743_n                119120341_989621028130308_7718505115740329737_n119127215_989621214796956_4115720590532858995_n                119152495_989622284796849_4888700788803315833_n119168809_989622041463540_3162348770073828448_n