ข้อมูลปี ๒๕๖๒-นครพนม

จังหวัดนครพนม
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๑๐

65308400_2360774644193371_420618757321261056_o65428610_2360769230860579_7120934186243850240_o

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ , พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อนโครงการ , และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก , พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน , พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดทุ่ง , พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ซึ่งมี พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม , พระมหาโดม ปญฺญาธโร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ธรรมยุต พระราชสิริวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม , พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง , พระมหาสมัคร วรปุญฺโญ เจ้าคณะอำเภอนาหว้า , พระครูประโชติวรการ เจ้าคณะตำบลท่าเรือ , พระมหาเอกฉันท์ เอกคฺคจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม , นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร , นายสมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม , นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า , นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม , พ.ต.อ.ศรีนคร นัยวัฒน์ ผกก.สภ.นาหว้า . จ่าเอกนิสสัน ไชยวรรณ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนาหว้า , นายสุกร ชัยบิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ , นายเหลี่ยม ปาทา กำนันตำบลนาหว้า , นายกุล แก้วลา กำนันตำบลท่าเรือ , พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานต่างๆ อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดนครพนม ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่
             ๑.วัดธาตุประสิทธิ์ ชุมชนบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม บ้านนาหว้า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ก่อตั้งมานานประมาณ ๔๐๐ กว่าปี ซึ่งมีชนเผ่าหลายชนเผ่า ได้อพยพมาจากตอนเหนือของเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นกลุ่มแรก ซึ่งประกอยด้วย ชนเผ่าภูไท ไทญ้อ และไทยอีสาน เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมผสมผสานกัน โดยมีวัดธาตุประสิทธิ์ เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการฯ และอปต. เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้นำแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน เพื่อให้เกิดความั่นคงและยั่งยืนสืบไป อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือการฟ้อนรำ และศิลปการแสดงของแต่ละชนเผ่า  ๒.ด้านสัมมาชีพ ทอผ้าไหม ทอเสื่อ การจักสาน ๓.ด้านภูมิปัญญา การทำบายศรีสู่ขวัญ
               64933993_2360756774195158_2920088031929040896_o65117080_2360764980861004_9187400483159932928_o

          ๒.วัดศรีโพธิ์ชัย ชุมชนบ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
หมู่บ้านท่าเรือ มีการกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และบูรณาการร่วมกับอปต. ทำให้บ้านท่าเรือเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีกิจกรรมต่างๆที่ได้รับรางวัล มีการประกาศร้านค้าปลอดอบายมุข เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการฯ อาชีพที่เป็นอาชีพหลัก คือเกษตรกรรม หัตถกรรม วัฒนธรรมประเพณี การปฏิบัติตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งเป็นประเพณีการทำบุญที่หมุนเวียนไปตลอดทั้ง ๑๒ เดือน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนและครอบครัว อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือหมอลำ ฟ้อนรำ ๒.ด้านสัมมาชีพ การทำเกษตรกรรม การทำแคน พิณ และเครื่องดนตรีภาคอีสาน ๓.ด้านภูมิปัญญา การจักสาน

65385165_2360752754195560_3884140647501791232_o65318308_2360752764195559_4241264631248584704_o

65644818_2360752987528870_3447452295812349952_o