ข้อมูลปี ๒๕๖๒-กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๙

64658216_2359752070962295_1273204146790465536_o

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ , พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อนโครงการ , และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย , พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ , พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน , พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดทุ่ง ,พระศรีปริยัติธาดา วัดโพธิ์ย่อย พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมี พระครูวรธรรมธัช ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ , พระครูกัลยาณทิวากร เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ , พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ , พระครูรังสรรค์สหัสคุณ เจ้าคณะตำบลสหัสขันธ์ วัดถ้ำปลา พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายวีระศักดิ์ อิ่มโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ,ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ , นายศุภเดช การถัก ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ , พ.ต.อ.ธรรมชาติ โคกขุนทด ผกก.สภ.สหัสขันธ์ . นายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรีโนนบุรี , นายอัครเดช ภูศรี นายก อบต.สหัสขันธ์ , นายวิวุฒิ คำมะภา กำนันตำบลโนนบุรี , นายอุระ อารีเอื้อ กำนันตำบลสหัสขันธ์ , นายสมศักดิ์ เกษมมณีโคตร ผู้ใหญ่บ้านโนนบุรี หมู่ที่ ๑ , นายประยง คำตา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านถ้ำปลา หมู่ที่ ๓ พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานต่างๆ อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

           ๑.ลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ บ้านโนนบุรี หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านโนนบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยทางคณะสงฆ์ได้ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยใช้หลักการดำเนินงาน คือบวร บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีวัดพุทธาวาส เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้นำแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน เพื่อให้เกิดความั่นคงและยั่งยืนสืบไป อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือนุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตร ๙ วัด การแห่ผ้าขึ้นภูสิงห์ ๒.ด้านสัมมาชีพ ทอผ้า ทอเสื่อกก ทำปลาร้าเป็นต้น ๓.ด้านภูมิปัญญา หมอสูตรขวัญ การทำบายศรีสู่ขวัญ

           65457097_2359751680962334_7362222201937854464_o64917639_2359751640962338_936863174781566976_o

          ๒.วัดถ้ำปลา หมู่ที่ ๓ บ้านถ้ำปลา ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่บ้านถ้ำปลา มีการกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และบูรณาการร่วมกับอปต. ทำให้บ้านถ้ำปลาเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง อาชีพที่เป็นอาชีพหลัก คือเกษตรกรรม หัตถกรรม วัฒนธรรมประเพณี การปฏิบัติตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งเป็นประเพณีการทำบุญที่หมุนเวียนไปตลอดทั้ง ๑๒ เดือน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนและครอบครัว อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือหมอลำ ฟ้อนรำ ๒.ด้านสัมมาชีพ การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ๓.ด้านภูมิปัญญา การจักสาน  จุดเด่น มีการประกาศธรรมนูญชุมชน การแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทต่างๆ และการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าและอบายมุข

64909759_2359754484295387_7874729010008162304_o65203192_2359754147628754_4609883107120644096_o

64899083_2359755704295265_3588342723658121216_o