ข้อมูลปี ๒๕๖๒ – อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๑๐

วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ , พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อนโครงการ , พระสุธีรัตนบัณฑิต กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๐ , ,พระราชรัตนลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย , พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน , พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดทุ่ง , พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมี พระราชวชิรโมลี รักษาการรองเจ้าคณะภาค ๑๐ , พระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ , พระครูสิริศีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ , พระครูถาวรศาสนคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ ธรรมยุต , พระครูสิริวรานุกูล เจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา , พระครูประภัศร์อดุลกิจ เจ้าอาวาสวัดอุดรมงคล , พระครูถิรธรรมสถิต เจ้าคณะตำบลห้วยเขต ๑ , พระมหาสมควร สิริจนฺโท เจ้าอาวาสวัดศรีปุญญนิมิตร พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
0102
ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายธนูศิลป์ ชัยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ , นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ , นายจักรี ทองเจริญ นายอำเภอปทุมราชวงศา , นายวชิระ มาประสม นายกเทศมนตรีนาป่าแซง , นายชินวัตร จันทร์หอม กำนันตำบลนาป่าแซง , นายโอสถ อุปถัมภ์ กำนันตำบลห้วย , นายประพันธ์ จันทร์หาญ ผู้ใหญ่บ้านนาป่าแซง , พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานต่างๆ อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

๑.วัดอุดรมงคล ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
          บ้านนาป่าแซง ได้จัดบริการสาธารณะ ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีวิธีการและแนวคิดในการทำงานโดยได้กำหนดเป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ โดยการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและชุมชน โดยใช้การบูรณการการทำงานของหลายภาคส่วนได้แก่ ท้องถิ่น องค์กรประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และคณะสงฆ์ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบด้าน เช่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกที่จัดตั้งคือ คณะทำงานไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน

09   10

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือบุญซำฮะ
๒.ด้านสัมมาชีพ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่สไบ กลุ่มจักสาน
๓.ด้านภูมิปัญญา ผ้าทอลายต้นแซง สุ่มไก่ลายคุณภูมี

06  07

๒.วัดศรีปุญญนิมิตร บ้านนาผาง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
          หมู่บ้านนาผาง เป็นชุมชนขนาดกลาง มีวัดศรีปุญญนิมิตเป็นศูนย์รวมใจ ประกอบพิธีกรรม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการศึกษา บ้านนาผางมีการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมกรักษาศีล ๕ กิจกรรมด้านอปต. และกิจกรรมเชิงพุทธ มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ มีการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัย มีการจัดโครงการ ๓ ดี คือคนดี สุขภาพดี รายได้ดี มีการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม การจัดโครงการงานศพปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข ๑๐๐ % อาชีพที่เป็นอาชีพหลัก คือเกษตรกรรม หัตถกรรม

03

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือ ถนนสายวัฒนธรรม
๒.ด้านสัมมาชีพ การทำเกษตรกรรม การผลิตข้าวฮาง การทำวุ้นเส้นจากถั่วเขียว
๓.ด้านภูมิปัญญา การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

05