ข้อมูลปี ๒๕๖๓ – นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

122610199_1060539184378041_2187916312848628938_n

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดพรหมราช บ.พรหมราช ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๒๐ ของหนตะวันออก พระเทพวรมุนี เป็นองค์ประธานจุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล ปลัดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถวายการต้อนรับ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถาม และสรุปข้อมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวสรุป
122154445_2854565098090078_8206645332790262996_n121724311_2854563554756899_8628965684956141336_n121831655_2854564551423466_1169328161810559402_n121972828_2854565594756695_7215568527715401302_nศีล5จังหนครราชสีมา_๒๐๑๐๒๖ศีล5จังหนครราชสีมา_๒๐๑๐๒๖_0122127798_2854562981423623_4306663187963256910_n121971743_2854562924756962_9121185387548197752_n

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดโนนโบสถ์ บ.โนนกราด ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๒๐ ของหนตะวันออก พระธรรมเจดีย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นองค์ประธานจุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กล่าวถวายการต้อนรับ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถาม และสรุปข้อมูล พระธรรมเจดีย์ กล่าวปิดประชุม
121805917_2854790518067536_7364103474515224004_n121964346_2854790891400832_8725607665341151729_n122016148_2854790618067526_5372698381640525212_n122011102_2854791218067466_7405762147284652966_n122115812_2854781381401783_6352761824787134339_n122006022_2854790468067541_7438422504451239657_n121810864_2854782724734982_6707630644227223697_n122011102_2854790041400917_5744608073331337095_n122122397_2854782641401657_7183322968781983942_n122015662_2854781514735103_4778677720617232199_n121692711_2854781438068444_1750883543397361191_n121706033_2854781884735066_8658602795236172634_n