ข้อมูลปี ๒๕๖๒ – ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๑๒

วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง พระสุธีรัตนบัณฑิต กรรมการขับเคลื่อนโครงการ ส่วนกลาง และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก พระเทพรัตนมุนี วัดสระเกศ พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิต พระศรีธรรมวงศาจารย์ วัดป่าศรัทธารวม พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน พระสิทธิธรรมวิเทศ วัดสระเกศ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมี พระราชวรเวที วัดพระเชตุพนฯ พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระครูสิริพัฒนโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระครูประโชติปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี พระสิทธิวรานุวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง พระครูญาณธรรมธารี เจ้าอาวาสป่ามะไฟ พระครูโกศลถาวรกิจ เจ้าอาวาสวัดบ้านแตน พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ปราจีนบุรี นายนรเสฏฐ์ ศรีสัพพะโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

๑.วัดป่ามะไฟ บ้านแหลมยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
          วัดป่ามะไฟเป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างมาประมาณ ๖๐๐ ปี จากหลักฐานที่ขุดพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินทรายเหมือนกับชิ้นส่วนพระพุทธรูปที่วัดพุทไธสวรรค์ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง วัดป่ามะไฟเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕ มีพระครูญาณธรรมธารี เป็นเจ้าอาวาสและศูนย์รวมใจของชาวบ้าน โครงการและกิจกรรมที่หมู่บ้านได้ดำเนินการตามหลักศีล ๕ โครงการหมู่บ้านสีขาว ลดละเลิก อบายมุข โครงการอบรมเยาชนห่างไกลยาเสพติดโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มออมทรัพย์/กองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีการดำเนินการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบูรณการกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               0104อัตลักษณ์ที่โดเด่น
          ด้านอาชีพ การตอนกิ่งพันธ์ส้มโอ ด้านภูมิปัญญา การทับหม้อเกลือและการอบสมุนไพร การนวดสมุนไพร ด้านการท่องเที่ยว วัดป่ามะไฟ นมัสการมณฑปพระอสีตธาตุ รูปหล่อหลวงพ่อเส็ง เกจิชื่อดังของปราจีนบุรี อาชีพหลักและสินค้าที่สร้างรายได้ การทำนา ทำสวนทุเรียน ลองกอง มะยงชิด มะปราง ถั่วทอดกรอย

0506

๒.วัดบางแตน บ้านบางแตน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
          บ้านบางแตน เป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่อดีต เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย มีอาชีพการทำนาเป็นหลักพออยู่พอกิน มีวัดบางแตน และมีพระประธานที่มีนามว่าหลวงพ่อคุ้ม เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน วัดบางแตนเคยเป็นที่ประทับพักแรมของล้นเกล้า รัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี รศ.๑๒๗ โดยมีพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นของเก่าแก่ของวัดและของชุมชน เช่น เรือสัมปั้นและปิ่นโตพระราชทานจากล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ โดยมีพระครูโกศลถาวรกิจ เป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้นำชุมชนในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและโครงการต่างๆภายในชุมชน เช่นการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ มีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน ๔,๙๓๓ คน มีเงินทุนหมุนเวียน ๕๓,๖๔๙,๓๘๐ บาท
กิจกรรมและโครงการที่หมู่บ้านได้ดำเนินการตามหลักศีล ๕ – โครงการสถานศึกษาสีขาว – โครงการช่วยกันคิดช่วยกันทำ – โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

02 03

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
          ด้านอาชีพ การทำนาและประมงน้ำจืด ด้านศิลปวัฒนธรรม วงดนตรีไทย ๓ วัย ด้านภูมิปัญญา การทำขวัญนาค ด้านท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน