ข้อมูลปี ๒๕๖๒-มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๑๐

65056364_2361533630784139_2924440092225306624_o65562768_2361539107450258_4914282278500171776_o

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ , พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อนโครงการ , และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก , พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณราม , พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน , พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดทุ่ง , พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมี พระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร , พระครูนิโครธโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอคำชะอี , พระครูสิทธิสารธรรม เจ้าคณะอำเภอดงหลวง , พระครูปลัดอธิป ปฏิภาโณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม , พระอธิการสุรินธร ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร , นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร , นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี , นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง , พ.ต.ท.สมบัติ ศรีปน รองผู้กำกับ สภ.คำชะอี , นายนิราศ พันธ์ทอง นายก อบต.บ้านซ่ง , นายโชควิทย์ พรมดี นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง , นายคำปอน รูปเหมาะ กำนันตำบลบ้านซ่ง , นายสิริพันธ์ วงศ์กระโซ่ กำนันตำบลดงหลวง พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานต่างๆ อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่
          ๑.วัดสามัคคีธรรม บ้านซ่ง ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร บ้านซ่ง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ก่อตั้งมานานประมาณ ๒๐๐ กว่าปี ซึ่งมีชนเผ่าหลายชนเผ่า ได้อพยพมาจากตอนเหนือของแขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเชื้อสายไทข่ากะเลิง เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นกลุ่มแรก เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมผสมผสานกัน โดยมีวัดสามัคคีธรรม เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการฯ และอปต. เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้นำแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือการฟ้อนรำ และศิลปะการแสดงของแต่ละชนเผ่า การตีกลองจิ่ง ๒.ด้านสัมมาชีพ ทอผ้าไหม ผ้าย้อมคราม การจักสาน การทำสวนยาง ๓.ด้านภูมิปัญญา ด้านสมุนไพร

             65276265_2361534924117343_112641551766650880_o65012954_2361537547450414_4674779109480464384_o

65141406_2361535267450642_4174617514887610368_o          ๒.วัดโพธิ์ศรี บ้านดงหลวง ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร หมู่บ้านดงหลวง เป็นชนเผ่าไทบรูหรือไทโซ่ ซึ่วอพยพมาจากเมืองมหาชัย ในแขวงคำม่วนและแขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นามสกุลส่วนมากใช้นามสกุลคือ วงศ์กระโซ่ โซ่เมืองแซะ และชาวกะโซ่ มีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของชนเผ่า มีภาษาถิ่นคือภาษาไทโซ่ อาชีพที่เป็นอาชีพหลัก คือเกษตรกรรม หัตถกรรม วัฒนธรรมประเพณี การถือผีและการทำพิธีกรรมโซ่ทั่งบั้ง เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความแข็งแรงและความสนุกสนาน พิธีเหยา คือพิธีเรียกขวัญ โดยหมอผีจะทำหน้าที่เป็นล่ามสอบถามวิญญาณของบรรพบุรุษ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือ ฟ้อนรำ และ พิธีกรรมต่างๆ ๒.ด้านสัมมาชีพ การทำเกษตรกรรม ทอผ้า ๓.ด้านภูมิปัญญา การทำบายศรีสู่ขวัญ

65095533_2361534320784070_4817174742974857216_o65974638_2361533027450866_8777469193609019392_o

64876214_2361533567450812_7978599323728347136_o