ข้อมูลปี ๒๕๖๒ – นครนายก

จังหวัดนครนายก
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๑๒

วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย – พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย – พระเทพรัตนมุนี วัดสระเกศ – พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิต – พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน – พระสิทธิธรรมวิเทศ วัดสระเกศ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกซึ่งมี – พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก – พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ธรรมยุต – พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา – พระครูโสภณศาสนกิจ รองเจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดป่าขะ – พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก พร้อมด้วยพระ เถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

01020910
ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี – นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก – พ.อ.สุรินทร์ ปรียานุภาพ รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดนครนายก – นายวิชัย บุญมี นายอำเภอบ้านนา – นายเกียรติพงษ์ โรคน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก – ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก – นางขวัญฤทัย แย้มภิรมย์ศรี นายกอบต.บ้านนา – นางธันยพร ฉายาพงษ์ ปลัดอบต.ป่าขะ – นายนิกร รอดประเสริฐ กำนันตำบลบ้านนา – นายสมหมาย วันเพ็ญ กำนันตำบลป่าขะ – นายสมหมาย เกตุแก้ว ผู้ใหญ่บ้านทุ่งกระโปรง – นายเอกชัย สมซื่อ ผู้ใหญ่บ้านวังไทร – มาบช้าง พร้อมด้วยข้าราชการ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดนครนายก ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

๑.บ้านวังไทร – มาบช้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
          บ้านวังไทร – มาบช้าง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีราษฎรมาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณหลายร้อยปีก่อน เป็นชาวมอญอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่และใช้พื้นที่ในการทำเกษตรกรรม เพราะพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีคลองน้ำตลอดแนว ใช้ทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี มีกาจัดทำหมู่บ้านโฮมเสตย์ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และจัดทำถนนสายวัฒนธรรม การจัดบิณฑบาตรภายในถนนสายวัฒนธรรม ภายในหมู่บ้าน โดยมีนายเอกชัย สมซื่อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน  โครงการและกิจกรรมที่หมู่บ้านได้ดำเนินการตามหลักศีล ๕ – โครงการหมู่บ้านสีขาว ลดละเลิก อบายมุข – โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด – โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด – โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง – กลุ่มออมทรัพย์/กองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ – กลุ่มจิตอาสาพัฒนาสังคม เป็นต้น
มีการดำเนินการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบูรณการกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์ที่โดเด่น
            ด้านอาชีพ การทำเกษตรกรรม ผักตัดใบปลอดสารพิษ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ด้านภูมิปัญญา กล้วยฉาบ เค้กมะยงชิด การทำสบู่ ด้านการท่องเที่ยว ตลาดชมทุ่ง สะพานไม้ไผ่ หมู่บ้านโฮมเสตย์ อาชีพหลักและสินค้าที่สร้างรายได้ การทำนา ตลาดชมทุ่ง หมู่บ้านโฮมเสตย์ การแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

12 11

๒.บ้านทุ่งกระโปรง หมู่ที่๑๒ ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
          บ้านทุ่งกระโปรง ก่อตั้งมาประมาณ ๑๐๓ ปีกว่ามาแล้ว สมัยก่อนหมู่บ้านเป็นพื้นที่ป่ารก เป็นเส้นทางเดินของช้างป่าและสัตว์นานาชนิด ชาวบ้านที่มาตั้งรกรากตั้งแต่แรกคือคนภาคอีสาน มีวัดป่าขะเป็นศูนย์รวมจิตใจ การทำบุญและกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา บ้านทุ่งกระโปรงเป็นหมู่บ้านที่ดำเนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา โดยได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ โดยมีนายสมหมาย เกตุแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีการจัดตั้งหมู่บ้านออกเป็นคุ้มจำนวน ๙ คุ้มเพื่อช่วยกันดูแลคนในหมู่บ้าน โดยแต่ละคุ้มจะมีบ้านเรือนอยู่ประมาณ ๙ – ๑๐ ครัวเรือน มีการดำเนินการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบูรณการกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมและโครงการที่หมู่บ้านได้ดำเนินการตามหลักศีล ๕ – โครงการเศรษฐกิจพอเพียง – โครงการศาสตร์พระราชา – ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง – กองทุนหมู่บ้าน – กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นต้น

0607

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
          ด้านอาชีพ การปลูกผักท้องถิ่นปลอดสารพิษ ทำนา สวนกระท้อน ด้านศิลปวัฒนธรรม ไหว้ผีโลง กวนกระยาสารท ด้านภูมิปัญญา ผักสมุนไพรพื้นบ้าน ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ด้านท่องเที่ยว บ้านทุ่งกระโปรง สวนหนึ่งไร่พอ
อาชีพหลักและสินค้าที่สร้างรายได้ พรมเอนกประสงค์ ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ กระท้อนสามรส เครื่องจักสาน