ข้อมูลปี ๒๕๖๒ – สระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๑๒

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อนโครงการ ส่วนกลาง และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน พระสิทธิธรรมวิเทศ วัดสระเกศ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมี พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระครูอุดมศรีธารคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

0203

ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายกิตติพงษ์ กิตติคุณ นายอำเภอวังสมบูรณ์ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและศรัทธาสาธุชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดสระแก้วได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่ ๑.วัดวังสมบูณ์ ตำบลวังสมบูณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ๒.ที่พักสงฆ์คลองอึ่งดำ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

1011