ข้อมูลปี ๒๕๖๒-บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนตะวันออก ภาค ๘

62361805_2349836448620524_1560583930439008256_o                  วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานกรรมการ, พระเทพปัญญาโมลี คณะกรรมการส่วนกลาง , และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำหนตะวันออก,พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๘, พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย, พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณาราม,พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิต,
พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ, พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดทุ่ง, พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีพระเทพโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๘ , พระราชภาวนาโสภณ เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ ,พระพุทธิสารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ, พระบวรปริยัติกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ, พระครูกัลยาณวัตร เจ้าคณะอำเภอโซ่พิสัย, พระครูโอภาสพัฒนานุกูล รักษาการเจ้าคณะอำเภอปากคาด, พระครูภาวนาปัญญาสาร รองเจ้าคณะอำเภอปากคาด, พระครูสันติธรรมนิวิฐ หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ อำเภอโซ่พิสัย, พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม รองเจ้าคณะอำเภอโซ่พิสัย พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด, นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผอ.พศจ.บึงกาฬ, นายพิณชาติ บุญมี ปลัดอำเภอโซ่พิสัย, นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ , นายธนาวุฒิ ทองทวี นายอำเภอปากคาด, พ.ต.อ.ชัยยุทธ ธรรมสุนา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโซ่พิสัย , พ.ต.ท.วิทิพย์ โพธิ์สุข รอง ผกก.สถปากคาด , ร้อยตรีบุญล้วน แสงยะรักษ์ กอ.รมน.บึงกาฬ , นางนงคราญ สุริยะ ผอ.รพ.สต.หนองพันทา , นายธวัชชัย โคตรเมืองยศ ผอ.รพ.สต.สมสนุก , นายธงชัย จิตนาม นายก อบต.หนองพันทา, นายสมพงษ์ จิตนาม ผู้ใหญ่บ้านบ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.หนองพันทา , นายศักดิ์ชัย มารมย์ นายกอบต.สมสนุก, นายธนวัฒน์ สามคำมี กำนันตำบลสมสนุก, พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับ จังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

64214801_2349835548620614_5344859600397008896_o64393468_2349822448621924_2392437770468458496_o

๑.วัดโพธิ์ศรีมงคล บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๒.วัดสว่างมีชัย บ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

โดยทางจังหวัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยใช้กลไกลของมิติทางศาสนาในลักษณะการประสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะทางนายก อบจ.บีงกาฬ ได้ประกาศโรงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เป็นวาระของ อบจ. มีการจัดสรรงบประมาณให้ในส่วนของการดำเนินงานโครงการฯ ปีละ ๑ ล้านบาท และทางคณะสงฆ์และทางจังหวัดได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมหลักใน ๓ เรื่องสำคัญคือ ๑.กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล ๕ เพื่อให้การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น การทำบุญตักบาตร ถือศีล ปฏิบัติธรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดตั้ง ชรบ.และอพปร.เป็นต้น ๒.กิจกรรมการดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน เช่นกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีการสวดมนต์และแสดงธรรมเทศนาสัญจรในวันพระ กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓.การลดปัจจัยเสี่ยง เช่น ส่งเสริมให้มีร้าค้าปลอดเหล้า บุหรี่ ภายในหมู่บ้านหรือชุมชน โดยมีการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ โดยเฉพาะปัญหาบุหรี่และสุรา ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาสังคม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และสร้างสุขภาวะทางสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเผยแผ่องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาสู่สังคม โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือการรักษาศีล ๕ เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวีมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด โดยมีการจัดซุ้มนิทรรศการ ซึ่งเอาผลงานของทุกหมู่บ้านในตำบล มาจัดแสดงผลงานที่ได้ทำกันอยู่เป็นประจำในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ศิลปะพื้นบ้านชาวอีสาน การส่งเสริมอาชีพจักสานกระติบข้าว ทำปลาร้าบอง ยาดม ลูกประคบสมุนไพร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งขายทั่วประเทศ กลุ่มทอผ้า พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ธนาคารหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ โครงการตามแนวพระราชดำริ การทำเกษตรกรรมโดยปลูกยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจอีกด้วย

๑.วัดโพธิ์ศรีมงคล บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

64246426_2349835951953907_2713219484713222144_o64350075_2349827181954784_5183099432538734592_o

๒.วัดสว่างมีชัย บ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

62258427_2349821805288655_5890320807766261760_o62539019_2349821855288650_537916642047295488_o