ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติในเขตคณะสงฆ์หนตะวันออก ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

0

      วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติในเขตคณะสงฆ์หนตะวันออก ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธาน ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร. ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวรายงานโดยสังเขปดังนี้ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ เพราะได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กำหนดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)ทำการศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปต่างๆ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.)คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปดังกล่าว มหาเถรสมาคมได้มีคำสั่ง ที่ ๒/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
……..จากนั้นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมหาเถรสมาคม ได้มีการประชุมแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ประกอบด้วย การปกครอง,การศาสนศึกษา,การศึกษาสงเคราะห์,การเผยแผ่, การสาธารณูปการ,การสาธารณะสงเคราะห์, และการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ตามลำดับ และเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้เสนอแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมหาเถรสมาคมและผู้เกี่ยวข้อง ที่ประชุมรับทราบแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่มหาเถรสมาคมให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติบรรจุแผนยุทธศาสตร์ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินตามที่มหาเถรสมาคมที่เสนอเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จากนโยบายสู่การปฏิบัติดำเนินอย่างต่อเนื่อง มหาเถรสมาคมในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) และให้เจ้าคณะภาคแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระดับภาคคณะกรรมการประสานงานแผนได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารบยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ (VISON TO ACTION) แก่คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์ระดับภาค โดยมีความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ดังนี้

๑.ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนไป
๒.ช่วยให้บุคลากรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่มีส่วนเอื้ออำนวยความสำเร็จต่อเป้าประสงค์ขององค์กร
๓.ช่วยส่งเสริมการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองทีหรือ ธรรมาภิบาล(Good Governance )
๔.ช่วยยกระดับการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณด้วยระบบการพัฒนา ศาสนบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.ช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

        ในงานการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชียวชาญ และผู้เกี่ยวข้องในเขตปกครองคณะสงฆ์จากภาค ๘ ภาค ๙ ภาค ๑๐ ภาค ๑๑ ภาค ๑๒ จังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๓๐๐ รูป/คน เข้าร่วมประชุม ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ ข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply