การประชุมพระสังฆาธิการ ระดับวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

0
Showing 1 of 1

         วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การประชุมระดับวัด ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ มติที่ ๘/๒๕๔๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี พระศรีสุทธิเวที เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ถวายรายงาน ดังนี้ ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับ จัดการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนเอง ตามมติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ สำนักงานเจ้าคณะภาค ๙ จึงร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมขึ้นโดย มี วัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.เพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖
๒.เพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพงานในหน้าที่รับผิดชอบให้พระสังฆาธิการ ระดับวัด
๓.เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์
๔.เพื่อเป็นการตรวจการคณะสงฆ์ ผู้บริหารกิจการณ์คณะสงฆ์ระดับวัด พร้อมทั้งให้นโยบายแก่พระสังฆษาธิการเพื่อนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่มหาเถรสมาคมกำหนด

        ในการประชุมตามมติมหาเถรสมาคม ระดับวัด หน่วยที่ ๑ ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย พระสังฆาธิการจาก อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอพระยืน อำเภอบ้านฝาง อำเภอกระนวน อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเขาสวนกวาง และอำเภอซำสูง มีพระสังฆาธิการระดับวัด คือเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๖๓๐ รูป โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ตลอดทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัย ได้อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและเป็นผู้ถวายความอุปถัมภ์ในการประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น( คณะสงฆ์.)

Share.

About Author

Leave A Reply