พิธีสามีจิกรรม คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น

0
Showing 1 of 1

             วันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีสามีจิกรรม ต่อพระมหาเถระ ที่มีอายุกาลพรรษา ๘๐ ปี ขึ้นไปในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง, พระเทพกิตติรังษี ดร.(ทองสา วรลาโภ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้เมตตาเป็นประธานให้คณะสงฆ์เข้าถวายสักการะ โดยมีพระราชปริยัติโสภณ ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ,พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ,พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ ๒๖ อำเภอเข้าสักการะ สามีจิกรรมธรรมเนียมสงฆ์สร้างความสามัคคี การทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีกัน อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข การทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน ทุกโอกาส ไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม ถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมกันแล้ว ทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสีย จึงได้ชื่อว่าเป็นภิกษุสามเณรที่ดี ปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัย โอกาสควรทำสามีจิกรรมนั้น มีดังนี้

        ๑.ในวันเข้าพรรษา ทั้งภิกษุสามเณรที่อยู่ร่วมวัดเดียวกันควรทำสามีจิกรรมต่อกันเรียงตัวตั้งแต่ผู้มีอาวุโสมากที่สุดถึงสามเณรรูปสุดท้ายในวัด ไม่ควรเว้น เพื่อความสามัคคี
        ๒.ในระยะเข้าพรรษา เริ่มแต่วันเข้าพรรษาและหลังวันเข้าพรรษา ระยะเวลาประมาณ ๗ วัน ควรทำสามีจิกรรมต่อท่านที่ตนเคารพนับถือ ซึ่งอยู่ต่างวัด
……..๓.ในโอกาสจะจากกันไปอยู่วัดอื่นหรือถิ่นอื่น นิยมทำต่อท่านผู้มีอาวุโสกว่าตนในวัดและต่อท่านที่เคารพนับถือทั่วไป
ทั้ง ๓ กรณีนี้ เป็นการทำสามีจิกรรม แบบขอขมาโทษ นอกจากนี้ยังมีสามีจิกรรมแบบถวายสักการะเป็นการแสดงมุทิตาจิตอีกแบบหนึ่ง นิยมทำต่อท่านที่ตนเคารพนับถือในโอกาสที่ท่านผู้นั้นได้รับอิสริยศักดิ์หรือได้รับยกย่องในฐานันดรศักดิ์ เป็นการแสดงจิตใจที่พลอยยินดีให้ปรากฏ

ณ พระอุโบสถวัดธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น( คณะสงฆ์.)

Share.

About Author

Leave A Reply