Monthly Archives: February, 2018

Featured 28166551_163662241094750_3462395331899471090_n
0

วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานเทคโนโลยี หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุม สร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์…

ประชาสัมพันธ์ boonkum61
0

ขอเชิญ ร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ นานาชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี…

ประชาสัมพันธ์ 21Feb18
0

กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ขอนิมนต์/เรียนเชิญบุคลากรที่ได้รับมอบหมายดูแลเว็บไซต์ของส่วนงาน (รวมถึงเว็บไซต์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ) เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อทำงความเข้าใขในการกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ในวันพุธท๊่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์…

Featured g_suite61
0

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรนะการทำงานด้วย G Suite for Education…

Featured 27654623_186725245422941_6164150753185369716_n
0

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร วิทยาเขตขอนแก่น นำคณะนิสิตชมรมอนุรักษ์อักษรธรรมอีสาน มจร วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๒๗…

Featured 27654959_2016830748334925_5837499242639683019_n
0

วันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร วิทยาเขตขอนแก่น นำคณะนิสิตชมรมอนุรักษ์อักษรธรรมอีสาน มจร วิทยาเขตขอนแก่น…

Featured 27849431_1861880963823427_1262821450_n
0

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น…

ประชาสัมพันธ์ g-suit2
0

เรียน/เจริญพร ด้วยสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จะได้จัดอบรมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้วย Google Suite for Education เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการทำงาน และเพิ่มศักยภาพการสอน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามความทราบแล้วนั้น…