Monthly Archives: December, 2017

สารจากผู้บริหาร nic2018
0

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” (Volunteer Spirit with Sustainable Social Development) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

ประชาสัมพันธ์ patibatdham60_1
0

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ภัตตาหาร น้ำปานะ แก่นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และพุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต, รัฐศาสตรบัณฑิต,รัฐประศาสศาสตบัณฑิต,…

Featured meet13Dec17_01
0

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมตามวาระ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล อาคารหอสมุดสารสนเทศ (เกี่ยว…