Browsing: กิจกรรม

Featured tlc1
0

นายโกสินทร์ ทองดี เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 เรื่อง พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ The 33rd…

กิจกรรม vesak60
0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย ได้จัดการประชุมวิชาการของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติภายใต้ หัวข้อ : “สติ: วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช…