Browsing: กิจกรรม

Featured S__43540573
0

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศสำนักวิชาการร่วมกับ กลุ่มงานแผนและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขต ได้พัฒนาระบบการประเมินบุคคล และจะใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาเขตขอนแก่น ดังนั้น เพื่อเป็นการนำร่องและทดสอบระบบ จึงกำหนดให้มีการทดลองกรอกข้อมูลในระบบฯ โดยได้ให้บุคคลากรสำนักวิชาการเป็นผู้ทดสอบดพื่อให้ทราบถึงปัญหาและกระบวนการในการข้อมูลระบบเพื่อพัฒนาให้ระบบมีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลต่อไป

Featured 45579885_2536601289691353_8524818429616586752_n
0

วันที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning and e-testing สำหรับคณาจารย์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คณาจารย์สอนรายวิชาเเละทดสอบวัดผลรายวิชาได้ง่ายสะดวกเเละตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในยุค…

Featured 23Oct61
0

เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าอาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ในงานนี้ นางรพีพร…

Featured 43154581_2095126024081910_8903025166573895680_n
0

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ ๓๓ ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยจัดพิธีทำบุญทักษิณาอุทิสถวายบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งวิทยาเขต อันได้แก่…

Featured timeline_20181002_215958
0

โครงการธรรมสัญจร (ครั้งที่10) ณ วัดมงคลเทพประสิทธิ์ บ้านโนนสัง ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม เวลา 18.00-20.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์(ถวายสื่อ) 52 คน บรรยายธรรมและฉายสไลด์โดย…

Featured timeline_20181002_145310
0

โครงการธรรมสัญจร (ครั้งที่9) ณ วัดไตรคามบำรุง บ้านโคก-นางาม ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กิจกรรมมีเสวนาของดีประจำชุมชน โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล,ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี,ผศ.ชอบ ดีสวนโคก และปราชฌ์ชาวบ้าน…

Featured timeline_20180929_164106
0

วันที่ 28 กันยายน 2561 พระมหาโยธิน โยธิโก ,ผศ. รก.ผอ.สำนักวิชาการ มอบหมายให้ นางรพีพร มณีวรรณ ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ นำคณะบุคลากรสำนักวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี แด่ท่านอาจารย์บัวลัย…

Featured timeline_20180926_131732
0

โครงการอิ่มบุญ ประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เจ้าภาพคือ ดร.ชานิณี ยศพันธ์ บริจาคปัจจัย 2,000 บาท, พ.ต.ต.หญิงสุชญา นันตะนะ ตำรวจภูธร ภาค…

Featured dhamma8
0

โครงการธรรมสัญจรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2561 (ครั้งที่ 8) ณ วัดสว่างอรุณ บ้านโนน ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เวลา 18.00-20.00 น. ฉายสไลด์บรรยายธรรมโดย…

Featured 545351
0

โครงการธรรมสัญจรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2561 (ครั้งที่7) ประจำวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ณ วัดไพศาล บ้านหนองหญ้ารังกา…

1 2 3 4