Browsing: กิจกรรม

กิจกรรม vesak60
0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย ได้จัดการประชุมวิชาการของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติภายใต้ หัวข้อ : “สติ: วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช…