Monthly Archives: March, 2018

ประชาสัมพันธ์ sem_bandit61
0

ขอเชิญว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกรูป/ท่านเข้าร่วมโครงการดีๆเพื่อหาแหล่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานรวมถึงการรับฟังการเสวนาในการทำงานที่ศิษย์เก่าได้พบเจอประสบการณ์ต่างๆจนประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราในการทำงานนะคะ ปล.โครงการดีๆแบบนี้อย่าพลาดนะคะ

ประชาสัมพันธ์ reg
0

ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิต สำหรับนิสิต พธ.บ.63 เพื่อความถูกต้องของข้อมูลท่านเอง ขอความกรุณาเข้าไป ตรวจสอบแก้ไข โดยเฉพาะ ชื่อภาษาอังกฤษ ต้องตรงกับบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตทุกท่าน เข้าตรวจสอบข้อมูลประวัติของตนเอง ส่วนที่สำคัญคือ ที่มี…

กลุ่มงานส่งเสริมฯ 32775791_2185230385031187_356015091910443008_n
0

เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤศภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการเสริมสร้างวินัย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด การนี้ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้…