• ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและวิจัย
  • คู่มือการใช้ห้องสมุด
  • e-Book มหาวิทยาลัย
  • ระเบียบข้อปฏิบัติ
ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและวิจัย

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและวิจัย

คู่มือการใช้ห้องสมุด
e-Book มหาวิทยาลัย

หอสมุดแห่งชาติมีระบบ ebook แล้ว สามารถเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วเลือกหนังสืออ่านได้เลย ดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านก็ได้ สามารถเข้าผ่านเฟซบุ๊กได้ เชิญชวนเพื่อนนักอ่านเข้าไปดูเลย >> Click

nlt